Del av Stjärnholm 5:37 - Näsuddsvägen

Längs med Näsuddsvägen ser kommunen över detaljplanen för att skapa tomter för radhus eller villor och ett flerbostadshus nära kollektivtrafik, strövområden och inte minst havet.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Bostäder på platsen bidrar med rumslighet och en avgränsning till Näsuddsvägens breda trafikrum. Näsuddsvägens utformning inbjuder idag till höga hastigheter. Bidragande till detta är avsaknaden av såväl trottoar som övergångsställen.

En avsmalning av vägbanan och ny bebyggelse gör det också möj­ligt att knyta samman Utterberget med Danviksområdet. Fler korsningar och utfarter mot vägen bidrar samtidigt till att dämpa farten.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin natur
inom gångavstånd. Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till
Näsuddsvägen där den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning.

Detaljplanen omfattar följande planhandlingar, tillgängliga nedan under Mer information:
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A2), Planbeskrivning, Samrådsredogörelse, Granskningsutlåtande, Naturvärdesinventering, PM Geoteknik, Dagvattenutredning och Fastighetsförteckning (endast tillgänglig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Tångvägen förlängs fram till Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas
    byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter
  • I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus.

Vad händer nu?

2023-05-11

Mark- och miljödomstolen vid Svea Hovrätt har meddelat att prövningstillstånd inte ges. Beslutet kan inte överklagas. Detaljplanen har därmed fått laga kraft.

2023-01-11

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD går igenom handlingarna och meddelar om prövningstillstånd ges. Ges inte prövningsstillstånd vinner detaljplanen laga kraft. Läs mer om prövningstillstånd på MÖDs hemsida. Länk till annan webbplats.

2022-12-20

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom i mål P5380-22. Domstolen avslår samtliga överklaganden. Domen går att överklaga till och med 2023-01-10.

2022-07-12

Detaljplanen har överklagats. Den kommer att överlämnas till Mark- och miljödomstolen i Nacka för handläggning. Sista dag att överklaga var 2022-07-15.

2022-06-23

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-06-15 § 36 att anta detaljplanen.

2022-05-20

På Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde beslutades att godkänna detaljplanen och skicka den vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Handlingarna som nämnden godkände finns här nedan under Mer information.

2022-03-03

Under mars/april kommer en geoteknisk utredning genomföras för att bland annat undersöka platsens förmåga att hantera dagvatten. Utredningen kommer genomföras av Oxelösunds kommuns ramavtalspart Afry.

2022-01-13
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-17 att skicka framskriva förslag på Granskning. Handlingarna finns tillgängliga här nedan. Granskning pågick till och med 2022-01-10. Det är inte längre möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer