Oxelösunds logga

Del av Oxelö 7:60 - Oxelösunds hamn

Detaljplanen görs om för att Oxelösunds hamn ska ha möjlighet att bygga en anläggning för flytande naturgas (LNG) inom hamnområdets östra del.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

I anläggningen omvandlas nedkyld och flytande gas till gasform som då kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess.

Genom anläggningen kommer naturgas och biogas att gradvis kunna ersätta kolhögarna i Oxelösunds Hamn. Utan kol i tillverkningsprocessen kommer också SSAB:s och därmed kommunens koldioxidutsläpp att kunna minska rejält.

En miljöprövning av projektet behandlas separat av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, till denna är detaljplanen som Oxelösund kommun nu tar fram ett viktigt underlag.

Planförslaget innebär i huvuddrag att mark (Lageryta D) i den allra östligaste delen av Oxelösunds Hamn får ändrad användning från lagerytor till industrimark. Detta möjliggör att en LNG-anläggning med en maximal byggrätt på 15000 m2 byggnadsarea, +70 m totalhöjd över kommunens nollplan kan byggas. I en detaljplan prövas markens lämplighet ─ LNG-terminalen tillåtlighetsprövas enligt miljöbalken separat från detaljplaneprocessen då den klassas som miljöfarlig verksamhet.

Sandvikshamnen kommer att anpassas till LNG-terminalen genom att marken längs västra sidan Sandviken ges en Z-bestämmelse - verksamheter med låg omgivningspåverkan. I den första granskningen var bestämmelsen istället J - industrimark. Småbåtshamnen blir kvar utom marken längs västra sidan, varför en ny sjösättningsramp kommer att anläggas längst in i Sandviken.

LNG

LNG är en engelsk förkortning för flytande naturgas, vilket är detsamma som metan nedkylt till -162°C. Flytande naturgas är en lukt- och giftfri produkt som avdunstar vid kontakt med vatten. Den tar också mindre plats än naturgas i gasform varför det är i flytande form som gasen transporteras och lagras. LNG är svårantändligt, medan naturgas är ett bränsle som exempelvis blir allt vanligare inom sjöfarten.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som i sin dom avslog överklagandena. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som 2020-10-01 meddelade att de inte tar upp ärendet för prövning. Då beslutet inte kan överklagas har detaljplanen fått laga kraft 2020-10-01.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer