Gnistan 1

Den gamla telegrafstationen ligger ett stenkast från Järntorget och är idag kontor. Fastighetsägaren har begärt och fått planbesked för att få bygga om
till bostäder.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Gnistan 1 ligger granne med kommunhuset, norr om Järntorget. Byggnaden är kulturhistoriskt intressant och under planarbetet har en antikvarisk förundersökning tagits fram.

Efter genomfört samråd och granskning har nu detaljplanen godkänts av Miljö- och samhälls-byggnadsnämnden. Inkomna yttranden ifrån granskningen finns besvarade i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Beslutet vann laga kraft 14 oktober 2022.
Se mer nedan under rubriken Vad händer nu?

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i Telegrafhuset, vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggnadens kulturvärden. Byggnaden byggdes 1899 är därmed ett av de äldsta bevarade husen i Centrum. Planförslaget medger att huset får fler balkonger samtidigt som byggnadens karaktär skyddas med bevarande- och varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Markanvändningarna CBK - centrumverksamhet, bostäder och kontor medges.
  • En q-bestämmelse om bevarande av byggnadens kulturvärden förs in.
  • Det möjliggörs för 2 balkonger till, fast än mindre, på byggnadens nordvästfasad.
  • Telegrafhuset förses med rivningsförbud, förbud mot takkupor samt förbud mot
    inglasning av- och skärmtak över balkonger.
  • Det möjliggörs för upp till 2 komplementbyggnader i form av uthus, totalt högst 20 m2.

Planen omfattar följande handlingar: Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och fastighetsförteckning (finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen). Därtill har en antikvarisk förundersökning av byggnaden tagits fram.

Vad händer nu?

2022-10-14 - Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft 14 oktober 2022. Bygglov får nu ges enligt den nya detaljplanen.

2022-09-23 - Kommunfullmäktige har 2022-09-14 § 46 beslutat att anta detaljplanen. Beslutsprotokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 2022-09-22. Om beslutet inte överklagas får det laga kraft 2022-10-14 (3 veckor senare).

Endast den som yttrat sig under samråd och/eller granskning har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

2022-06-20 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2022-06-14 § 54 beslutat godkänna detaljplanen för antagande. Kommunstyrelsen väntas därmed 2022-08 31 besluta om att ta upp detaljplanen för antagandebeslut i Kommunfullmäktige 2022-09-14.

2022-05-02 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-19 § 27 genomförs granskning av planförslaget 3 - 24 maj 2022.

2021-11-23 - Efter genomfört samråd fortsätter planprocessen med att läsa och besvara inkomna yttranden och ta ställning till- och göra eventuella revideringar av planhandlingarna inför Granskning.

2021-11-12 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-19 § 81 genomfördes samråd av planförslaget till 7 december 2021.
--
Sökanden gavs positivt planbesked av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20 § 103.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer