Femöre 1:3 och 1:9

Ändring av detaljplan i Fiskehamnen för att ge möjlighet till tillfällig övernattning

Orienteringskarta med planområde markerat med röd cirkel

Målet med att ta fram detaljplanen är att medge tillfällig övernattning även inom de västra delarna av Fiskehamnen i Östersviken. Den tillfälliga övernattning som idag bedrivs har inte stöd i nu gällande detaljplan från 2008. Verksamhetens tillfälliga bygglov kan inte förlängas mer.

Under samrådet inkom totalt 4 yttranden, samtliga ifrån myndigheter, varav 2 var utan erinran. Efter samrådet har planändringsområdet minskats ner till att endast omfatta en del av befintlig byggnad på de berörda fastigheterna. Det har även tagits fram en riskvärdering utifrån risker vid olycka med farligt gods på grund av förvaring av bränslen och förekomster av bränsletransporter på närbelägna vägar.

Granskning genomfördes till 7 dec 2021 under vilket det inkom totalt 3 yttranden, samtliga ifrån myndigheter och alla utan erinran. Den 24 januari beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 23 februari 2022.

Planförslaget

Förslaget till ändring av Detaljplanen för ÖSTERVIKEN omfattande fastigheterna
Femöre 1:2, 1:3 m fl samt del av Femöre 1:4 innebär i huvuddrag att:

  • Användningsområdet V - Varv i plankartan kompletteras inom två mindre planändringsområden, med användningen O - tillfällig övernattning. På så sätt medges både användningen varv och tillfällig övernattning för del av befintliga byggnader på fastigheterna Femöre 1:3 och 1:9.

  • Planändringsområdena kompletteras även med bestämmelsen b1 i syfte att säkerställa ett lämpligt utförande av ventilationen för den tillfälliga övernattningen.

Planen omfattar följande handlingar: Plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning (finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Vad händer nu?

2022-02-23 - Beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. Bygglov kan nu ges enligt den ändrade detaljplanen.

2022-02-03 - Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-24. Beslutet publicerades på kommunens digitala anslagstavla 2022-02-01. Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft 2022-02-23.

2021-12-22 - Detaljplanen förbereds för beslut om antagande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut kan tidigast ske 24 januari 2022 

2021-11-12 - Efter beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-21 § 70 genomförs nu Granskning av det omarbetade planförslaget till 7 december 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under tiden för granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

--
Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2020. Inkomna synpunkter används för att justera planförslaget innan det är dags för granskning.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer