Loggan för Oxelösunds kommun

Kartor och mätning

Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor och geografisk information när du planerar för ett större byggprojekt. Som att bygga om på tomten hemma eller göra en broschyr till din idrottsförening.

Vår kartdatabas täcker hela Oxelösunds kommun och vi kan ta fram alla kartor digitalt.

Oxelösunds karta innehåller kommunal och annan samhällsnyttig information. Du hittar bland annat information om detaljplaner, fastighetsgränser, badplatser, naturreservat, skolor och mycket mer. Det är en enkel men väldigt användbar karttjänst som hela tiden utvecklas.

Oxelösunds karta Länk till annan webbplats.

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som i de flesta fall ska vara baserad på en Bygglovskarta. Situationsplanen ska vara skalenligt måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat.

Vilken typ av karta du behöver för din bygglovsansökan avgör bygglovshandläggaren på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglovskarta

När du ska söka bygglov finns det två olika typer av Bygglovskartor.

 • Nybyggnadskarta
  Nybyggnadskarta visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader, markdetaljer, planbestämmelser, arbetshöjd, samt anslutningspunkter för kommunalt vatten och avlopp. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.
 • Enkel Nybyggnadskarta
  Enkel Nybyggnadskarta visar fastighetens exakta mått och läge i plan. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader och planbestämmelser. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.

Hur beställer jag?

Du beställer din bygglovskarta genom Självservice. Länk till annan webbplats.

Självservice Bygglovskarta - beställning Länk till annan webbplats.

Vad händer efter beställningen?

När vi har fått in din beställning kontaktar vi dig och berättar när vi kommer ut och mäter på tomten. Efter mätningen tar vi fram kartan och skickar den sen till dig.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa din Bygglovskarta i god tid innan du ska söka bygglov. Leveranstiden är cirka tio arbetsdagar.

Under juli och delar av augusti kan handläggningstiden och svarstiden bli något längre på grund av semestrar.

Vad kostar det?

Kostnaden bestäms efter den gällande Kart- och mättaxan.

Bygglovskartan ingår i kostnaden för bygglovet. Debiteras om ansökan återtas eller avvisas. Köp utanför en ansökan om lov eller en anmälan debiteras enligt tabellen i taxan.

Kart- och mättaxa. Pdf, 338.8 kB.

Har din fastighet oklara gränser?

Fastigheten som du beställer en Nybyggnadskarta över kan ha oklara fastighetsgränser. Det innebär att gränspunkter med koordinater i vårt referenssystem saknas eller är av sämre kvalitet. Om gränsavvikelserna är små noteras detta på Nybyggnadskartan. Om gränsavvikelserna är stora kan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kräva en fastighetsutredning och då kan handläggningen ta längre tid.


Förutom Oxelösunds karta tar vi fram följande kartprodukter:

 • Baskarta
  Vi kan leverera ett utdrag ur vår baskarta både digitalt och i pappersform. Kartan redovisar grundläggande förhållande på marken som är av intresse för samhällsbyggandet.

 

 • Grundkarta
  Grundkartan fungerar som ett underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan.

 

 • Turistkarta
  Finns att hämta på Koordinaten och i Kommunhusets entré. Den finns också att hämta på många restauranger, museer, butiker och andra besöksmål.

 

 • Flygbilder
  Vi har flygbilder från flera år. Våren 2018 flygfotograferade vi större delen av kommunen med en upplösning på 6 centimeter. Vi kan leverera flygbilder digitalt och i pappersform.

 

 • Karta med laserhöjder
  Vi har möjlighet att leverera laserhöjder från 2018 med hög noggrannhet.

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska sättas ut eller stakas ut. Det betyder att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Vi från kommunen utför inte husutsättning, du får istället ta kontakt med ett privat företag för den tjänsten.

Grovutstakning/utsättning

Vid en grovutsättning slås käppar ner vid varje hörn där huset ska stå. Noggrannheten på detta är cirka 10 centimeter. Detta görs innan schaktning för att veta byggnadens placering.

Finutstakning/utsättning

Vid finutsättning sätts huset ut med hög precision. Sökande sätter upp profiler som ligger någon eller några meter utanför hörnen på det tänkta huset. Man sätter en punkt på profilen och slår ned en spik i punkten. Därefter kan man spänna murarsnöre mellan spikarna för att få husets sidor. Där snörena skär varandra kommer hushörnet vara.

Lägeskontroll

Ofta görs en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet. I vissa fall räcker det att sökande lämnar in en egen lägeskontroll. Bygglovshandläggaren avgör om lägeskontroll behövs eller inte och vilken typ av lägeskontroll som ska utföras.

Det här dokument behöver du om du ska gör en egen lägeskontroll (privat person). Pdf, 107.4 kB.

Det här dokument beskriver vilka krav som ställs om någon annan än kommunen gör en lägeskontroll (företag) Pdf, 32.1 kB.

Avvägning

Avvägning är en mätmetod för att få olika detaljers läge i höjd. Det är ett mycket noggrant sätt att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Gränsutvisning

Är du osäker på var din tomtgräns går? Om gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta kan en gränsutvisning utföras. Vid gränsutvisningar så sättes oftast träkäppar där det finns eller har funnits en gränsmarkering längs tomtgränsen. Tyvärr så är det inte alltid gränserna är tydligt dokumenterade ens hos Lantmäteriet, i sådana fall är det inte säkert att det går att göra en utvisning. För att få en gräns markerad med mer bestående markeringar eller då gränserna är för osäkra och bristfälligt dokumenterade för att visas ut krävs det en lantmäteriförrättning.

Referenssystem

Referenssystemet i plan har benämningen SWEREF 99 16 30 och är en lokal projektion. I höjd (z) används höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

Vi använder idag drönare i vår mätverksamhet som ett komplement till traditionell mätning. Med hjälp av de bilder som drönaren tar kan vi uppdatera kommunens kartor och flygbilder. Materialet används från start i detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Varför ska kommunen använda sig av drönare?

Drönare är ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik skapar även en säkrare arbetsmiljö vid till exempel mätning av en vägkorsning.

Vilken typ av drönare används?

DJI Phantom 4 RTK med en vikt på cirka 1,5 kilogram och en flygtid på cirka 30 minuter.

Har kommunen tillstånd att flyga?

I och med den nya lagen från 1 februari 2018 så behövs inget särskilt tillstånd att flyga med drönare som har en vikt under 7 kilogram.

Vem är ansvarig för flygningen?

Det är piloten som har ansvaret för flygningen och måste göra en riskbedömning över det område som är planerat att flyga i.

Vad har piloten för utbildning?

Piloten har utbildats av leverantören för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Får kommunen fotografera med drönare?

Ja. Enligt kamerabevakningslagen så behövs inget särskilt tillstånd då drönaren i vår verksamhet används till olika typer av mätuppdrag och inte för att bevaka personer.

Kan personer identifieras på bilderna?

Nej. Drönaren flyger på cirka 50-120 meters höjd över marken och kameran slås på först när drönaren når sin starthöjd vilket gör att det inte går att identifiera någon person.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Vid varje flygning placeras en skylt vid start- och landningsplats med texten ”Mätning”. Bilen är tydligt markerad med ”Oxelösunds kommun”. Piloten använder också varselkläder med texten ”Oxelösunds kommun”.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kartor@oxelosund.se