Loggan för Oxelösunds kommun

Synpunkter på ärenden

Här hittar du bygglovsärenden som har skickats ut på grannehörande. Du som är berörd sakägare, till exempel granne eller närboende har möjlighet att lämna synpunkter innan nämnden tar ett beslut.

Ibland har ett ärende många handlingar eller många sakägare som ska höras. I vårt arbete att minska pappersutskick publicerar vi handlingarna här i stället för att posta ut dom. Ibland händer det också att vi publicerar i lokaltidningen för att enkelt nå ut till många sakägare.

Gör så här:

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

bygg@oxelosund.se.

Du kan också skicka in dina synpunkter via brev till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00 Länk till annan webbplats..

Ärenden att lämna synpunkter på:

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Ärendenummer: 2024.41

Fastighet: Stjärnholm 5:37

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten VIVESTA 1:24 med adressen Vivesta Brasstorp 13. Föreslagen åtgärd innebära att en tillbyggnad om 5,85 m2 uppförs på huvudbyggnaden. Tillbyggnaden har samma material och färg som befintlig byggnad. Byggnadens utformning och placering framgår av nedanstående handlingar.

Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2024-03-20.

Fasadritning Pdf, 282.5 kB.

Situationsplan Pdf, 1.4 MB.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till förskola

Ärendenummer: 2024.26

Fastighet: Gnistan 1 (Företagarhuset)

Föreslagen åtgärd innebär att kontorslokaler tas i bruk som förskoleverksamhet under en period om 5 år. Förskolan kommer ha plats för 25 barn. Utemiljön kommer att inhängnas med staket.

Åtgärden avviker från detaljplanen gällande användningen. Detaljplanen tillåter bestämmelserna Centrum, Kontor och Bostäder (CKB).

Som berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om den bifogade ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2024-03-12.

Planritningar Pdf, 600.9 kB.

Fasad- och sektionsritningar Pdf, 484.5 kB.

Produktblad staket Pdf, 1.1 MB.

Produktblad grind Pdf, 1.4 MB.

Situationsplan med utritad lekyta Pdf, 735.1 kB.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se