Strandskydd vid bygglov

Vill du lära dig mer om strandskyddet och vilka regler som gäller eller hur du söker dispens. Och för vad som det krävs dispens. Då kan du ta del av Strandskyddsdelegationens webbutbildning (som tar 20-30 min).

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten. Strandskyddet innebär ett förbud mot att vidta vissa åtgärder som till exempel:

Uppföra nya byggnader: till exempel fritidshus, bastu, båtskjul och "friggebodar".

Ändra byggnader, anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt: till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket eller flaggstång.

Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar: till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg. 

Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter: till exempel pir, muddring och fyllning.

Det finns regler att en fri passade för att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

I Oxelösund gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, förutom vid Djursvik, Basttorp, Emtnäs, Stjärnholm, Femöre och de större öarna där Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd till 300 meter. Inom vissa detaljplanelagda områden i Oxelösund har strandskyddet upphävts.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden handlägger alla strandskyddsdispenser förutom de inom naturreservatet Fågelskär. Samt de inom Natura 2000-områdena Femörehuvud, Hasselö-Bergö, södra delen av Furön/Bjurshalsen samt ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut. I de områdena har Länsstyrelsen i Södermanlands län är tillsyns- och prövningsmyndighet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter