Strandskydd

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens från strandskyddet. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller längst våra kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Var gäller strandskyddet i Oxelösund?

I Oxelösund gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen om det inte är utökat strandskydd. Inom vissa detaljplanerade områden i Oxelösund har strandskyddet upphävts.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen har möjlighet att i områden där de anses nödvändigt utvidga strandskyddet från 100 m upp till 300 meter. I Oxelösund gäller utökat strandskydd på 300 m vid Djursvik, Basttorp, Emtnäs, Stjärnholm, Femöre och de större öarna.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader som till exempel fritidshus, bastu, båtskjul och friggebodar.
  • Ändra byggnader, anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller håller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt enligt allemansrätten. Det kan till exempel vara att göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, brygga, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket eller flaggstång.
  • Gräva eller på andra sätt förbereda för byggnader eller andra anläggningar, till exempel fälla träd, schakta, spränga eller bygga vägar.
  • Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Till exempel bygga en pir, muddra, fylla, gödsla eller ta bort vass.

Dispens från strandskyddet

Har du planer på att anlägga en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens. För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet.

Ansökan om dispens

Du ansöker om strandskyddsdispens i e-tjänsten Strandskyddsdispens - ansökan Länk till annan webbplats.

I Oxelösund handlägger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden alla strandskyddsdispenser, med undantag för de områden som Länsstyrelsen handlägger. Länsstyrelsen i Södermanlands län är tillsyns- och prövningsmyndighet för strandskydden inom:

  • Naturreservatet Fågelskär
  • Natura 2000-områdena Femörehuvud
  • Hasselö-Bergö
  • Södra delen av Furön/Bjurshalsen
  • Ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut

Länsstyrelsen handlägger även de strandskyddsdispenser som även omfattar anmälan om vattenverksamhet.

Anmäl vattenverksamhet till Länsstyrelsen

Områden där strandskyddsdispenser krävs kan även omfattas av andra skydd. För arbeten som ska utföras i vattnet krävs det ofta en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Områdena kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. Du som vill utföra åtgärder i skyddade områden behöver ofta dispens eller tillstånd. Det är upp till dig att ta reda på vilka tillstånd som krävs.

Mer information och hur du gör för att anmäla vattenverksamhet finns hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer