E-tjänst för bygglov, marklov och rivningslov

Nu lanserar vi en e-tjänst för att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov vilket vi tror kommer förenkla din väg fram till bygglov.

Välkommen att använda vår e-tjänst!

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg¬projekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader

Vad är en kontrollplan? 

Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma.

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd lämnas den påskrivna kontrollplanen in till bygglovenheten.

Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövas för att bland annat uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs på en byggnad.

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om:

1. Bärförmåga, stadga och beständighet

2. Säkerhet vid i händelse av brand

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

4. Säkerhet vid användning

5. Skydd mot buller

6. Energihushållning och värmeisolering

7. Lämplighet för avsett ändamål

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

9. Hushållning med vatten och avfall

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Vem ska göra den?

Det är alltid byggherren  som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om projektet kräver en kontrollansvarig, eller om du själv valt att anlita en för råd och hjälp, ska den kontrollansvarige hjälpa till att ta fram förslaget. (Byggherren: den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav som plan och bygglagen ställer)

Vad ska den innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men till att börja med ska följande punkter vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras
  Vad är det du har byggt som behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas
  Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning
 • Underlag för kontrollen
  Vad är det man kontrollerar mot? Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 • Vem som ska göra kontrollen
  Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. Men ibland kan det behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  Du ska kontakta oss när det är dags för arbetsplatsbesök, anmälan om slutfört arbete och när det är aktuellt med slutsamråd.

Hur ska den se ut?

  Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

   Titta gärna på våra exempel för tips till höger.

   Vad innebär fackmannamässiga ritningar?

   Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

   Alla ritningar ska innehålla:

   • information om vad de föreställer

   • fastighetsbeteckning

   • skalenliga (förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens exakt med den skala som anges på ritningen. skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen då är lika med 100 cm i verkligheten)

   • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)

   • upprättat och ändra datum


   Vad kan jag göra själv?

   När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

   Varför är kraven så höga?

   Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

   • risken för fel och missförstånd minskar

   • även ovana personer ska kunna förstå dem

   • ritningarna ska sparas länge i ett arkiv.

   • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

    

   Tips och råd

   Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.

   Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i A4 eller A3-format.

   Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga

   Kontakt för sidan: Kommuncenter