Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut, ska överklagan ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag du har fått ta del av beslutet.

Du lämnar in en överklagan

I din överklagan ska du ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Om du har handlingar som stöder din uppfattning ska du skicka med dem.

 

Överklagan skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovenheten

613 81 Oxelösund

 

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare.

 

Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid, men enligt regeringens mål ska:

• 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader

• 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

 

Vad händer sedan?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen.

 

Tips och råd

Om du tycker att det verkar svårt att göra en överklagan kan du givetvis anlita ett ombud som hjälper dig.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter