Om det blir fel

Som alltid finns det risk för att det blir fel när det finns många regler att följa. För att minska risken har vi här samlat lite information om var de största riskerna finns, vilka påföljder det kan bli och vad man kan göra för att undvika dem.

Var noga med att ta reda på så mycket du kan innan du börjar, för att slippa problem och oönskade avgifter. Här på webben hittar du mycket information och vi på Bygglov svarar gärna på dina frågor.

Överträdelser

Olovlig byggnation, eller svartbygge som det brukar kallas i dagligt tal, är när man bygger eller anlägger något som kräver bygglov utan att söka bygglov.

Det är inte nog med att söka och få bygglov, man får heller inte påbörja sitt bygge eller anläggning innan man har fått ett startbesked. I startbeskedet talar kommunen om att nu har vi sett att byggreglerna kommer att följas och att det är ok att börja bygga.

När en byggnad är färdigställd får den inte tas i bruk innan man har fått ett slutbesked om det inte står något annat i startbeskedet. I slutbeskedet talar kommunen om att nu anser vi att ni har uppfyllt alla krav i kontrollplanen och att ni får flytta in eller på annat sätt ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk.

I strandnära lägen räcker det ofta inte med bygglov utan där krävs också strandskyddsdispens. Även sådant som inte kräver bygglov kan kräva strandskyddsdispens, till exempel enskilda bryggor. Du kan läsa mer under rubriken "Strandskydd".

Överträdelser mot Plan- och bygglagen kan också vara att man har underlåtit att utföra något, till exempel att man inte har klippt sin häck så att den nu skymmer sikten för trafiken, eller att man inte har underhållit sin byggnad.

Påföljder

Vid överträdelser mot lagar och regler blir det normalt någon form av påföljd. För många av överträdelserna mot Plan- och bygglagen blir det en byggsanktionsavgift. Avgiften tas ut av den som gjort överträdelsen, fastighetsägaren eller den som dragit nytta av överträdelsen. Du blir alltid informerad brevledes om att kommunen har uppmärksammat en överträdelse innan beslut om sanktionsavgift fattas. Du får då också information om vilka byggsanktionsavgifter som är aktuella.

I det läget har du fortfarande normalt möjlighet att undvika avgifterna genom att återställa det som är utfört. Om det utförda är återställt innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträde tas ingen avgift ut.

Överträdelser mot strandskyddslagstiftningen ska åtalsanmälas, så i den typen av ärenden ansvarar inte kommunen för utredning av ärendet.

Ingripanden

Utöver byggsanktionsavgifter behöver man ofta rätta till det som blivit fel. När kommunen vill att någon ska rätta till något skickar vi ofta ett föreläggande. Det finns flera olika former av förelägganden.

  • Lovföreläggande betyder att någon har byggt svart och behöver söka bygglov för det i efterhand.
  • Åtgärdsföreläggande betyder att någon har underlåtit att utföra något, till exempel underhåll av byggnad eller klippa häck och nu behöver göra detta.
  • Rättelseföreläggande betyder till exempel att någon har byggt svart eller inte följt det beviljade bygglovet och inte fått bygglov för det i efterhand och därför behöver återställa det.
  • Rivningsföreläggande betyder att en byggnad är i så dåligt skick att den behöver rivas.

Om kommunen upptäcker att ett bygge inte följer gällande regler eller att kontrollplanen inte följs kan kommunen utfärda ett förbud mot fortsatt arbete. Normalt sett gäller detta omedelbart även om det överklagas.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite. Det innebär att om ett föreläggande inte följs inom angiven tid blir du skyldig att betala ett vitesbelopp.

Överklagande

Om du inte är nöjd med ett beslut som angår dig har du möjlighet att överklaga beslutet. Det gäller till exempel om du får avslag på en bygglovsansökan, om en granne till dig får ett bygglov som på något sätt påverkar dig, om du tycker att du fått en orimlig avgift eller fått ett föreläggande som du inte håller med om.

När du överklagar ett beslut är det viktigt att noga ange vilket beslut det gäller, till exempel med beslutsdatum och diarienummer eller paragraf i protokollet. Du behöver ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Du måste ange dina personuppgifter och skriva under. Normalt sett har du tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Överklagandet skickar du sedan till Oxelösunds kommun som vidarebefordrar det till överprövande instans, som i bygglovsärenden vanligtvis är länsstyrelsen.

Oxelösunds kommun ser gärna att tveksamma ärenden blir överklagade. Särskilt om ärendet går vidare till högre instanser (mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen). Det hjälper det oss att bli säkrare på hur vi ska bedöma liknande fall i framtiden. Så om du anser att ett beslut är felaktigt, tveka inte att överklaga det.

Skicka överklagan till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet.

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men även arkitekter, antikvarier eller miljövetare kan delta i ärendet.

Ett ärende kan av flera skäl ta tid, men enligt regeringens mål ska:

  • 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader
  • 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer