Olovligt byggande

Om du bygger någonting utan bygglov kallas det för olovligt byggande, eller svartbygge i vanligt tal.

Om du bygger någonting utan lov eller anmälan eller startbesked kan du bli tvungen att betala en avgift. Om lov och startbesked inte kan beviljas i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt eller återuppbygga det du rivit eller ersätta det du tagit bort. Därför är det viktigt att du skaffar dig information om vad som kräver bygglov eller anmälan innan du bygger.

Om du bygger något men inte följer det bygglov du fått är också olovlig byggnation. Om du ändrar byggnationen för mycket jämfört med bygglovet krävs ett nytt bygglov. Är du osäker på om ändringen kräver ett nytt bygglov ska du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Preskriptionstiden gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Det är också möjligt att ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även när det har gått mer än 10 år. En byggsanktionsavgift får inte beslutas om byggaren inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter byggnationen. Om du tar bort eller återställer det olovliga innan beslut tagits, ska ingen avgift tas ut.

Även rivningsarbeten som kräver rivningslov eller anmälan om rivning som utförs utan att anmäla och få beslut är olovligt.

Ovårdade tomter

Ovårdade tomter är ett mycket vanligt skäl till konflikter mellan grannar. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både risk för olyckor och bekymmer för andra och konflikter med grannar.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdat.

Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Häckar och annan växtlighet får inte växa så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Det kan också innebära att häckar och träd måste klippas. I Jordabalken 3 kap 2 § anges vilka rättigheter du har som granne om en rot eller gren tränger in på din fastighet från en grannes fastighet. Har du avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas. Det kan också handla om att fälla större träd som riskerar att falla ner på egendom eller personer i omgivningen.

Skrotbilar

Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten inte ska ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska på marken.

Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd, kan du först läsa under Behöver jag bygglov? Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Mer information finns också på Boverkets webbplats. För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta Kommuncenter.

Anmäla ett svartbygge

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har något annat klagomål, till exempel på en ovårdad tomt, kan du anmäla det via vår självservice. Exempel på punkter du kan lämna en anmälan för:

  • om kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls
  • om kraven på besiktningar av hissar och ventilation inte uppfyllts.
  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet
  • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, såsom skymd sikt i form av häckar eller plank/staket
  • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt.

Självservice Otillåtet byggande eller användande av mark i Oxelösund Länk till annan webbplats.

Om du vill vara anonym kan du skicka ett brev till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer