Sedan 1 maj 2015 har Oxelösunds kommun ett nytt höjdsystem

Efter beslut från Lantmäteriet ska ett enhetligt referenssystem införas i hela Sverige. Ett för landet enhetligt referenssystem förenklar användningen av geografisk information. Det ökar möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer på regional och nationell nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Ett enhetligt referenssystem underlättar också användningen av satellitbaserad teknik som GPS. En annan anledning att byta höjdsystem är att fixpunkter ständigt utsätts för yttre påverkan. De blir förstörda, de rör på sig på grund av sättningar i marken eller andra geologiska förskjutningar, exempelvis landhöjning. För Oxelösunds kommun har det varit en kvalitetshöjande åtgärd att övergå till det nya höjdsystemet RH (Rikets höjdsystem) 2000.

Vad är ett höjdsystem?

Ett höjdsystem anger höjd över havet. Höjdsystemet består av ett antal, på marken väl markerade, fixpunkter. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också definierat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningen av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för.

När vi anger höjd över havet utgörs havet av geoiden. Geoiden är den yta som representerar havets medelnivå och dess tänkta förlängning in under kontinenterna. Geoiden är alltid vinkelrät mot gravitationen. Med höjd över havet (H) avses alltså avståndet längs lodlinjen mellan den aktuella punkten och geoiden, se bild.

Vad är RH 2000?

RH2000 står för Rikets höjdsystem 2000 och blev officiellt 2005. Det grundas på den tredje precisionsavvägningen som genomfördes under åren 1979-2003. Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard vilket innebär att RH2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Med införande av RH 2000 har det för första gången skapats möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala höjdnät till ett höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet. Det nationella målet är att samma höjdsystem ska användas i alla Sveriges kommuner. Oxelösunds kommun har under ett par år arbetat med förberedelser för en övergång från tidigare RH 00 till RH 2000 som officiellt höjdsystem i kommunen.

Vad har skett vid bytet?

All data i kommunens digitala kartdatabaser har räknats om till det nya höjdsystemet. Skillnaden mellan det gamla höjdsystemet RH 00 och det nya RH 2000 varierar mellan olika områden, det värde som adderas till det gamla höjdvärdet ligger mellan 0,422 m och 0,446 m.

Vem berörs?

Den som jobbar med kartor eller ritningar kan komma att beröras. Efter bytet av höjdsystem kommer all geografisk information från kommunen att levereras i RH 2000. Alla leveranser till kommunen ska också ske i RH 2000.

Mer information och hjälp från kartenheten

Mer information om bytet av höjdsystem i Oxelösunds kommun kan du få av Kartenheten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kartor@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter