Loggan för Oxelösunds kommun

Från idé till slutbesked

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan är det mycket att tänka på. På den här sidan går vi igenom ett typiskt ärende från start till slut med saker som är bra för dig att tänka på. Vi går även igenom de vanligaste handlingar du behöver skicka in.

Bygglovsprocessen steg för steg

Förstora bilden

1. Förberedelse

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information som leder dig genom de vanligaste projekten. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Genom kartan på denna sida Länk till annan webbplats. kan du ta reda på om det finns en detaljplan för ditt område och läsa vad den säger. I detaljplanen regleras din byggrätt och även ibland byggnadens utformning. Du kan också läsa i detaljplanen om strandskyddet är upphävt på din tomt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan gäller andra regler beroende på om du bor inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. Om du ska bygga på obebyggd mark kan du behöva söka ett förhandsbesked, för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Är ditt hus eller bebyggelseområdet det ligger i utpekat som kulturhistoriskt värdefullt? Eller finns det särskilda riktlinjer för byggande i ditt område? I dessa dokument kan du se om ditt hus eller bebyggelseområde är omnämnt:

Granne

Det är alltid bra att prata med grannen om det du ska bygga kan tänkas påverka grannen. Om du ska bygga något som inte kräver bygglov närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns behöver du grannens skriftliga godkännande.

Arrendetomt

Arrenderar du marken som din/dina byggnader står på behöver du alltid ha markägarens tillåtelse. Prata därför med dem först.

Kontrollansvarig

Vad är en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder kan du i vissa fall behöva anlita en kontrollansvarig, kallades tidigare för kvalitetsansvarig, ofta förkortad KA. Kontrollansvarig är en oberoende och certifierad person som vid bygg-, mark- eller rivningsarbeten självständigt utför kontroller av arbetet.

När behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver en kontrollansvarig för det mesta som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • Uthus, garage och andra små byggnader
 • Murar och plank
 • Mindre markåtgärder
 • Fasadändringar
 • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan. Personen ska också:

 • vara med på möten
 • se till att kontrollplanen följs
 • skriva ett så kallat utlåtande, till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontrollansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Kan vem som helst vara kontrollansvarig?

Nej. Den kontrollansvarige måste vara godkänd (certifierad) och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan däremot arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs. Ett tips är att ta in flera offerter och jämföra.

Avtal med din byggare

Några bra länkar inför att du ska anlita en byggare:

Beställ kostnadsfri broschyr publikationer.konsumentverket.se/sv/sok/bygghantverkare Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri avtalsmall BÖ 2017:06 Hantverkarformuläret 17 - Publikationer - Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Vilka ritningar och handlingar behöver jag skicka in?

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka ritningar och handlingar du behöver skicka in

Vad kostar bygglov och anmälan?

I vår taxa för bygglov hittar du hur mycket det kommer kosta.

Har du frågor?

Har du frågor kan du boka tid med en bygglovshandläggare Länk till annan webbplats., eller ringa oss under telefontiden. Det går även bra att mejla. Vi kan också göra platsbesök och diskutera era planer på plats om ni önskar det.

2. Du skickar in en anmälan/ansökan

För att ansöka om bygglov eller göra en anmälan skickar du in respektive ansökningsblankett tillsammans med de uppgifter, handlingar och ritningar som vi behöver.

I första hand ska du skicka in ansökan i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
Obs! Vår e-tjänst ligger nere för tillfället, vi jobbar för att få igång den så snart som möjligt

Du kan också skicka ansökan/anmälan till:

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Vi tar även emot ansökan via mejl, skicka den då till bygg@oxelosund.se

Här hittar du samtliga blanketter som du kan använda dig av när det gäller bygglov

3. Vi handlägger ditt ärende

Efter att din ansökan kommit in till oss får du ett en bekräftelse att vi mottagit din ansökan.

Är ärendet inte komplett (det saknas handlingar som krävs för ett ta ett beslut) kommer vi skicka ut en begäran om att du ska komplettera ärendet. Handläggningstiden startar efter vi har fått in alla handlingar som krävs för beslut. Genom att göra de förberedande momenten kan du bidra till att handläggningstiden blir kortare.

4. Vi fattar ett beslut

När din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom tio veckor vid bygglovsansökningar.

Vid anmälningspliktiga åtgärder får du beslut inom fyra veckor från det att ärendet är komplett. Du får då ett startbesked direkt.

Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga. Beslutet har då vunnit laga kraft.

När du får ditt bygglov betyder det inte att du kan börja bygga. Du måste först få ett startbesked, och ditt bygglov måste vunnit laga kraft.

5. Du får startbesked

Startbeskedet innebär att vi har godkänt dina förslag vad det gäller den tekniska biten av byggnationen. När du har fått startbesked och bygglovet vunnit laga kraft får du sätta i gång med byggandet.

Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbesked samtidigt som bygglovsbeslutet.

Vid enklare ärenden där vi fått in tekniska handlingar från start, och där vi inte ser behov av ett tekniskt samråd kan du få ett kombinerat bygglov och startbesked.

6. Bygget pågår

Nu har du kommit i gång med ditt bygge. Vid större projekt som en villa besöker vi arbetsplatsen minst en gång för att kontrollera så att allting går som det ska, och när bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd.

7. Du skickar in begäran om slutbesked

Innan du får börja använda din nya byggnad eller installation behöver du få ett slutbesked från oss på bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Det står i ditt bygglovsbeslut vilka handlingar du behöver skicka in för att kunna få ett slutbesked. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Du får inte börja använda det du byggt innan du fått ett slutbesked. Att ta något i bruk innan slutbesked har utfärdats, till exempel att flytta in i ett hus som inte fått slutbesked kan innebära att du får betala en sanktionsavgift.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka tiden det tar att handlägga ditt ansökan om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går arbetet snabbare.
 • Väntar du på svar från oss och tycker du fått vänta länge? Se först efter om du skickat in de kompletteringar som vi begärt in.
 • Funderar du på att stycka av en tomt? I så fall ska du i första hand vända dig till Lantmäteriet.
 • Tänk på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
 • Har du pratat med grannarna? Ibland kan det gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs av ditt bygge.

Ritningar och andra handlingar

För att handläggaren ska kunna bevilja lov behövs bra ritningar. Ritningarna ska tydligt visa vad du vill göra.

Att upprätta ritningar är ett sätt för dig som är byggherre att få en bild över vad du ska göra och hur det kommer se ut i slutändan. Ritningarna är viktiga för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning i ditt ärende. Det är också viktigt att handlingarna som kommer in ska kunna arkiveras och användas för framtida behov. Den som inte är insatt i projektet ska i princip kunna utläsa från ritningarna vad det är som ska byggas och hur det ska byggas.

Ritningar ska:

 • Vara skalenliga och tydliga
 • Vara ritad på vit, neutral bakgrund
 • Tydligt visa vad ansökan gäller och vad som är befintligt
 • Vara ritade med linjal eller CAD (datorbaserat verktyg)
 • Vara rensade från eventuella gamla ankomststämplar och beslutsstämplar

Ritningen ska innehålla:

 • Fastighetsbeteckning
 • Ritningshuvud
 • Norrpil
 • Skalstock och information om vilken skala som används

Tänk på! Det är bra att märka ritningen med ritningsnummer och datum så att vi kan skilja olika versioner från varandra om det är så att ni reviderar er ansökan. Om ritningar revideras ska ändringen molnas/ringas in så att vi tydligt ser vad som förändrats.

Här kan du se exempelritningar:

De vanligaste handlingarna du behöver skicka in

Fasadritningar i skala 1:00

En av grunderna i en bygglovsprövning är att granska om byggnaden är anpassad till det område den är tänkt att byggas i. Fasadritningar visar hur din byggnad kommer att se ut från alla fyra väderstreck. Fasadritningen ska visa tak- och fasadmaterial, placering av fönster och dörrar och detaljer runt dessa samt kulör på alla material. Dessutom ska både nya och befintliga marklinjer redovisas. Även taksäkerhetsdetaljer och skorstenar kan påverka byggnadens utseende och att du behöver rita in dem också för att dom ska ingå i din ansökan.

Fasadritningar ska innehålla:

 • Alla fasader
 • Väderstrecket fasaden vetter emot
 • Befintlig marklinje (streckad linje)
 • Nya marklinjer (heldragen linje)
 • Detaljer som skorsten, taksäkerhetanordningar, fönsterspröjs m.m.
 • Material och kulörer, helst i NCS kod

Planritningar i skala 1:100

En planritning visar hur byggnaden ser ut inuti.

Planritningar ska innehålla:

 • Alla våningar, våningsplan och entresolplan
 • Ytterväggar och innerväggar i rätt tjocklek
 • Rumsindelning och användning
 • Fast inredning ska ritas in (köksbänkar, köksutrustning, WC-utrustning, övriga installationer)
 • Dörrar med riktning på slagning samt dörrbredd
 • Takutsprång större än 50 cm ska måttsättas
 • Sektionsmarkeringar
 • Eventuella tillgänglighetsmått

Sektionsritningar i skala 1:100

En sektionsritning behövs för att kunna jämföra byggnadens storlek, area och höjd mot de bestämmelser som finns i detaljplanen för din tomt. Ritningen visar byggnaden i genomskärning. Tak, ytterväggar, bjälklag, bärande innerväggar och grunden ska vara inritat. Rumshöjder, byggnadshöjder, nockhöjd och takvinklar ska vara skalenliga och korrekta.

Sektionsritningar ska innehålla:

 • Sektionsbenämning (A-A, B-B osv)
 • Byggnadsdelar (väggar, bjälklag osv)
 • Byggnadshöjd i meter
 • Nockhöjd i meter
 • Rumshöjd i meter
 • Nivåskillnader

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan visar vart på fastigheten du ska bygga. Den ger en överblick över avstånd till fastighetsgräns samt byggnadernas placering till varandra. Det är därför viktigt att den är skalenlig.

Situationsplanen ska innehålla:

 • Byggnadens placering
 • Korrekta fastighetsgränser
 • Måttsättning till fastighetsgräns, minst tre mått i olika väderstreck
 • Måttsättning till övriga byggnader på fastigheten, om avståndet till dessa understiger 8 meter
 • Befintliga byggnader på fastigheten samt användningssätt
 • Utkragande byggnadsdelar (balkonger, burspråk osv) ska vara utritade
 • Färdig golvhöjd
 • In- och utfarter

Kontrollplan

En kontrollplan behövs i alla projekt när du ska söka bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen går igenom alla steg som behöver kontrolleras så att bygget blir korrekt utfört. Det ska ingå i kontrollplanen vem som utför kontrollerna, hur kontrollerna utförs samt mot vad kontrollerna görs.

En riskbedömning ska göras i varje projekt. Riskbedömningen ska ligga till grund för den kontrollplan du upprättar. Kontrollplanen blir då anpassad helt och hållet efter just ditt projekt. Kontrollansvariga kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan och göra en riskbedömning.

Läs mer på boverkets hemsida om kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner vår vägledande guide till hur en kontrollplan kan utformas Pdf, 1.2 MB.. Du måste själv ta fram en kontrollplan som du använder dig av i ditt projekt.

Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader (upp till 15 kvadratmeter) ska ha en brandskyddsdokumentation. Du kan läsa mer om detta på boverkets hemsida. Omfattningen av brandskyddsdokumentation anpassas beroende på typ av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan dokumentationen vara på en enstaka sida eller anges på ritningen.

Andra vanligt förekommande handlingar

Konstruktionsritning

Det är ett tekniskt dokument som visar hur en byggnad ska vara uppbyggd för att få rätt egenskaper och bärighet. Den visar i detalj hur byggnaden ska konstrueras.

Teknisk beskrivning

Det är en redovisning av byggnadskonstruktionen och beskriver i ord projektets tekniska delar. Du bifogar den till din ansökan. Beskrivningen innehåller oftast beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, ventilation, säkerhet och uppvärmning.

Beskrivningens längd och omfattning beror helt på hur stort och komplicerad byggnation du ska göra. Vid enklare byggnationer kan den tekniska beskrivningen anges på konstruktionsritningen.

Prestandadeklaration

När du ska installera en eldstad och/eller rökkanal behöver du lämna in en prestandadeklaration till oss. Det är ett produktblad som redovisar utsläpp och verkningsgrad, samt om produkten är CE-märkt.

Rivningsplan

När du ska riva en byggnad eller en byggnadsdel behöver du oftast upprätta en rivningsplan. Den ska beskiva mängden av rivningsmaterial, vilket typ av material som ska rivas samt hur rivningsmaterialet kommer hanteras.

Inför rivningen ska du därför inventera byggnaden och specificera i rivningsplanen vilket avfall och eventuellt farligt avfall som finns. Om du har ohyra i byggnaden ska rivningsplanen innehålla skyddsåtgärder och utrotningsmetoder som kommer användas. Om byggnaden som rivs innehåller farliga material så som asbest, PCB, kvicksilver eller dylikt ska rivningsplanen redovisa arbetssätt samt skyddsåtgärder när avfallet tas bort samt vilka skyddsåtgärder som används mot dammbildning.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfall ska hanteras. Under år 2020 genererade Sverige 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall (Naturvårdsverket, 2023). Genom att följa avfallstrappans fem steg kan vi gemensamt minska vårt avfall.

1. Minimera - minska vår konsumtion.

2. Återanvända - Saker som vi inte längre har användning för kan komma till nytta för någon annan. Ska du till exempel byta ut dina fönster kan du sälja eller skänka bort dom gamla istället för att kasta dom. Kanske kan du själv fynda på begagnatmarknaden till ditt byggprojekt?

3. Materialåtervinna - precis som vi återvinner glasburkar, plastflaskor, tidningar och wellpapp kan du lämna in ditt byggmaterial till återvinning.

4. Energiåtervinning - avfall såhär långt ner på trappan kallas restavfall. Det är olika typer av material som idag inte går att återanvända eller materialåtervinna. Även material som redan har återvunnits och som inte går att återvinna igen och olika industriavfall och kemikalier är restavfall.

5. När alla andra möjligheter är uttömda, alltså att vi har gått nerför hela avfallstrappan till det sista steget, så tas det som återstår om hand via deponering.

Din rivningsplan ska innehålla uppgifter om hur ditt avfall ska tas om hand. Vilket av det ska du slänga på återvinningsstationen? Går något av det att återbruka?

Läs mer om cirkulärt byggande på Boverket. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om avfallshantering och ditt ansvar som byggherre på boverkets hemsida Länk till annan webbplats. samt i naturvårdsverkets vägledning. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se