Avgifter och taxor

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta betalt för handläggning av bygglov. Avgift tas ut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Avgifternas storlek beror på ärendets sort och omfattning och de moment i handläggningen som har behövts. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. Tanken bakom taxan är att den ska täcka den arbetsinsatsen kommunen gör när vi hanterar ditt ärende. 

Taxan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Observera att det i taxan även ingår prisuppgifter gällande plan- och mätfrågor.

Kontakt för sidan: Kommuncenter