Ritningar

Till din ansökan om lov eller anmälan måste du lämna in fackmannamässiga och skalenliga ritningar. Här hittar du råd för hur du ska göra dina ritningar och exempel på hur ritningarna ska se ut för olika åtgärder.

Vilka ritningar behövs?

Beroende på vad du söker lov för kan det krävas olika sorters ritningar, nedan finner du förklaring på de olika ritningarna.

Fackmannamässiga ritningar

Varje ritning ska vara tydlig, med svartvita linjer mot vitt papper, ordentligt måttsatt och skalenlig. På ritningen ska det stå fastighetsbeteckning, vad ritningen föreställer, skala, vem som har ritat och datum för när ritningen gjordes eller ändrades. Då är den fackmannamässigt utförd.
Du kan göra ritningarna själv, men om du inte kan åstadkomma fackmannamässiga ritningar ska du anlita någon som gör det åt dig.

Underlag för situationsplan

I alla lovärenden och många anmälansärenden behöver du lämna in en situationsplan i skala 1:400. Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell karta, antingen en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur baskartan. Vilken karta du behöver beror på åtgärden och din tomt.

Kartor beställer du här.

Underlag för andra ritningar

Vid till- och ombyggnad eller fasadändringar kan planritningar, fasader och sektioner ha tidigare bygglovhandlingar som underlag. Om du inte har sådana kan du kontakta oss på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att se om de finns i vårt arkiv. Oavsett vilket underlag du har ska du se till dina handlingar är tydliga. Ibland behöver du renrita gamla handlingar för att göra dem tydligare och få bort gamla linjer, stämplar och mått.

Ritningsexempel

Situationsplan

En situationsplan visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Den visar till exempel marknivåer, infart, träd, vägar och omgivande hus. Byggnaders avstånd till tomtgräns samt tomtens höjdförhållanden anges.

Situationsplanen ritas i skala 1:400.

Planritning

En planritning visar huset ovanifrån i genomskärning med fönstrens och dörrarnas placering. Väggarnas in- och utsida ska ritas ut. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök.

En sektionsritning visar huset i genomskärning från sidan.

Den visar bl.a. hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor med mera i höjdled. Rumshöjder ska anges.

Planritning och sektionsritning för bygglov ritas i skala 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar huset i genomskärning från sidan. Den visar bl.a. hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor med mera i höjdled. Rumshöjder ska anges.

Sektionsritning för bygglov ritas i skala 1:100.

Fasadritning

En fasadritning visar huset rakt från sidan. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. För varje fasad anges vart den vetter, t.ex. fasad mot norr.

Fasadritning för bygglov ritas i skala 1:100.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar tomten med exakta mått och höjder samt befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Kontakt för sidan: Kommuncenter