Bygglovsfria åtgärder

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

Inom områden som omfattas av detaljplan eller bestämmelser för sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att bygga en komplementbyggnad. Finns en detaljplan styr den hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen styrs av detaljplanen. Dock får du inom dessa områden bygga friggebodar utan bygglov.

Om du bor utanför planlagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse finns andra regler. De gäller om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Då får du bygga komplementbyggnader i direkt närhet av bostadshuset utan bygglov dock krävs oftas bygganmälan. Du får inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande.

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked

Glöm inte att  åtgärder för takkupor, Atterfallshus, tillbyggnad 15 kvm först måste anmälas till kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Anmälan ska innehålla samma handlingar som ansökan för bygglov, se bygglovsprocessen, så förvaltningen kan bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit kan det ta upp till fyra veckor innan ett startbesked utfärdas.

Observera att du riskerar byggsanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat. Läs mer om svartbygge och olovligt byggande här.

Avstånd till tomtgräns, sjö eller vattendrag

Om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Detta rekommenderas görs skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden. Nekar granne medgivande för åtgärden behöver man söka bygglov. Då är det inte längre en attefallsåtgärd eller lovfriad åtgärd utan en bygglovspliktig åtgärd.

Om du bygger närmare sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa fall 300 meter) krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Det ansöker du om hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Friggebod

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus vars sammanlagda byggnadsarea inte får vara större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte byggas ihop med andra byggnader. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden.

Det är viktigt att komma ihåg att en friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus. Det betyder att det måste finnas ett bostadshus på tomten för att du ska få bygga en friggebod.

Läs mer om friggebodar hos Boverket.

Attefall

-Attefallbyggnad

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter Attefallshus på sin tomt utan att söka bygglov men Anmälan krävs alltid. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad.

Attefallshuset får användas till allt från inredd bostad, gäststuga, kontor, förråd, växthus och friggebod. Det står husägaren fritt att dra in vatten och avlopp men det är viktigt att Boverkets regler alltid följs och det gäller att man alltid lämnar in en Anmälan till sin kommun om man planerar att bygga ett Attefallshus. Startbesked krävs innan bygget får påbörjas.

Så snart ett Attefallshus inreds för att bli en regelrätt bostad ska alla faciliteter finnas på plats och benämningen på byggnaden blir automatiskt komplementbostad enligt normerna för Attefallshus. Vid komplementbostadshus ska tillgänglighetsbestämmelserna tillgodoses.
Läs mer på Boverket.


- Tillbyggnad max 15 kvm, Attefall

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter.

 

-Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.

Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Bygglovfria åtgärder

Kontakt för sidan: Kommuncenter