Avgifter och taxor

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta betalt för sin bygglovshantering. Avgift tas ut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifternas storlek beror på ärendets art och omfattning, byggnadens bruttoareal och de granskningsåtgärder som har behövts. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. Tanken bakom taxan är att den ska täcka den totala arbetsinsatsen kommunen gör när vi hanterar ditt ärende. Taxan är uppbyggd av flera faktorer och baseras i grunden på prisbasbelopp som varje år fastställs av Statistiska centralbyrån.

Den faktor som används i vår taxa är en tusendels prisbasbelopp (mPBB). Vidare finns handläggningsfaktorerna 1 och 2, den första faktorn gäller för bygglov och den andra för startbesked. Det finns även en faktor som heter OF som baseras på åtgärdens storlek. Faktorn N fastställer kommunerna själva, Oxelösund har den lägsta (1,0). 

Oxelösunds kommun håller i dagsläget på att ta fram en ny taxa som baserar sig på de senaste riktlinjerna från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den är tänkt att börja gälla från 2018.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Observera att det i taxan även ingår prisuppgifter gällande plan- och mätfrågor.

Kontakt för sidan: Kommuncenter