Priser, regler och uppsägning

Kostnaden för båtplatser i Oxelösund bestäms i Kommunfullmäktige varje år och beror på storleken på din plats. Här finns också ordningsregler som gäller när du hyr båtplats i Oxelösund, samt hur du säger upp din båtplats.

Priser 2023

På Kommunfullmäktige 14 juni 2023 togs beslut om nya taxor för 2023, som nu är uppdaterade här på sidan.

Säsongen sträcker sig från 15 april till 31 oktober. Priset gäller för hela säsongen oavsett när du börjar använda din plats. El finns i Ramdalen på brygga F samt brygga B, C och D i Östersviken. El på brygga kostar 200 kr per säsong.

Bomplats

Priser för bomplats 2023, 135 kr/m2

Bredd

4,5 m

5 m

6 m

8 m

10 m

2 m

1 215 kr  

2,25 m

1 365 kr


1 830 kr

  

2,5 m

1 515 kr


2 025 kr

2 700 kr

 

3 m

1 830 kr


2 430 kr

3 240 kr

 

3,5 m

 


2 835 kr

3 780 kr

4 725 kr

4 m

 


 

4 320 kr

5 400 kr

4,5 m

 


 

4 860 kr

6 075 kr

5 m

 


 

5 400 kr

6 750 kr

Plats längs med bryggan

682 kronor /meter

Uppsägning av båtplats eller sjöbod

Vill du inte längre ha kvar din båtplats eller sjöbod ska du säga upp ditt hyreskontrakt. Uppsägningen måste vara skriftlig och du skickar in din uppsägning genom att mejla till bathamnar@oxelosund.se eller genom att skriva under ditt avtal och posta eller lämna det till Kommuncenter.

Du kan även ladda ner ordningsreglerna som PDF Pdf, 69.8 kB.

§ 1 Ändamål
Båtplatsen skall användas av båtägaren för förtöjning av fritidsbåt under säsongstid från den
15 april till och med den 31 oktober.

Angränsande landområde får inte utnyttjas för båtuppläggning eller liknande.

Bryggan skall vara öppen för allmänheten och får inte stängslas in. På båtplatsen får ingen
verksamhet bedrivas som strider mot det angivna ändamålet.

Vid varje säsongs slut är båtägaren skyldig att ta bort sin båt och all annan egendom från
arrendestället.

Inga båtar får förtöjas före säsongens början eller därefter utan upplåtarens skriftliga
medgivande. Upplåtelse årsvis mot bl a förhöjd avgift kan ske om upplåtaren anser det
lämpligt.

§ 2 Fördelning av båtplatser
Fördelning av platser beslutas av upplåtaren ensam. Båtägaren kan komma att tilldelas olika
platser under arrendeförhållandet.

Båten skall vara märkt med båtplatsnummer. Märkbricka tillhandahålls av Kustbostäder.

§ 3 Försäkring
Alla båtar i hamnen skall vara försäkrade genom normal båtförsäkring. Båtägaren skall vid
anfordran kunna uppvisa försäkringsbeviset.

§ 4 Förbud mot upplåtelse i andra hand samt överlåtelse
Båtägaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke upplåta båtplatsen till annan.

Båtägaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta
annan i sitt ställe.

§ 5 Arrendeställets tillsyn, skick och skötsel
Båtplatsen utarrenderas i det skick den befinner sig i på dagen för båtägarens
undertecknande av detta avtal. Båtägaren är skyldig att alltid hålla båtplatsen med
angränsande bryggdel i ett snyggt och städat skick.

Båtägaren skall hålla nödvändig tillsyn över båtplatsen. Denna skyldighet omfattar
vattenområdet både ovan och under vattenytan samt bommar och bryggdel vid båtplatsen.
Båten skall vara väl länsad och förtöjd på ett betryggande sätt. Den skall också vara väl
avfendrad.

Miljöfarligt avfall får inte tömmas vare sig i hamnbassängen eller inom hamnområdet. Ytterligare information kan fås av upplåtaren.

Bryggor, byggnader eller andra utrymmen får inte användas för uppställning av privat
egendom.

Öppen eld, t ex för grillning, får inte anläggas i hamnområdet utom på därför avsedd plats.

Båtägaren svarar för att verksamheten på båtplatsen följer gällande lagar till skydd för miljön
liksom de föreskrifter och råd som meddelats med stöd av dessa.

Båtägaren svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras
enligt denna lagstiftning i den mån han kan hållas ansvarig härför.

Upplåtaren äger rätt att för besiktning av båtplatsen erhålla erforderligt tillträde. Båtägaren
skall närvara vid besiktningen om upplåtaren så kräver. Upplåtaren kallar till sådan
besiktning.

§ 6 Tillsyn av angränsande mark och vattenområde
Båtägaren skall utöva tillsyn över angränsande mark och vattenområden. Tillsynen avser att
förhindra användande av områdena för obehörig förtöjning och uppläggning av båtar. Häri
inbegripes även utläggande av svajbojar.

Båtägaren skall anmäla upptäckta brister till upplåtaren.

§ 7 El, vatten och sopor
Där det finns el får den vara inkopplad endast när båtägaren är närvarande. Undantag görs
för laddning av batterier, varvid elkabeln ska vara märkt vid elcentralen med namn och
datum för inkoppling. Laddning får ske i högst två dygn per tillfälle. Elkablar ska vara av
godkänd typ för utomhusbruk och försedda med skyddsjord. Upplåtaren har rätt till ersättning
för skada på elanläggningen orsakad av felaktig användning. Tillstånd för längre tids
användning av el kan lämnas av ansvarig funktionär.

Vatten finns att tillgå i anslutning till bryggorna.

Sopor får lämnas endast på uppmärkta platser.

§ 8 Åtgärder vid avflyttning
Vid arrendets upphörande skall båtägaren ha bortfört sin båt och annan egendom från
båtplatsen eller området i dess närhet som återställs och städas av båtägaren.

Detta gäller både vid säsongsslut och vid slutlig avflyttning.

Om dessa åtgärder inte vidtagits äger upplåtaren utföra dem på båtägarens bekostnad.

§ 9 Kvarlämnad egendom
Om båtägaren trots påminnelse i rekommenderat brev utan mottagningsbevis inte tar bort
båt och/eller annan egendom från båtplatsen eller dess närhet har upplåtaren rätt att göra
det på båtägarens bekostnad.

Uppenbart värdelös egendom skall förstöras på båtägarens bekostnad, dock tidigast tre
månader efter påminnelse.

Egendom som kan säljas skall avyttras genom upplåtarens försorg. Av likviden äger
upplåtaren rätt att behålla så mycket som täcker upplåtarens samtliga kostnader för
hanteringen. Återstoden skall betalas till båtägaren eller dennes rättsinnehavare.

Vad ovan sagts gäller både egendom som kvarlämnats vid säsongens slut och egendom
som kvarlämnats efter arrendets upphörande.

§ 10 Skadestånd
Båtägaren är skyldig att ersätta skada, som uppkommer på upplåtarens egendom och/eller
för tredje man, på grund av båtägarens vårdslöshet vid arrenderättens utövande på
båtplatsen eller angränsande område.

§ 11 Arrenderättens förverkande
Arrenderätten är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart
upphörande med skyldighet för båtägaren att genast ta bort sin båt från båtplatsen,

1. om båtägaren dröjer med betalning av arrendeavgiften utöver en månad efter
förfallodagen,

2. om båtägaren vanvårdar båtplatsen eller om han eftersätter vad som åligger honom enligt
detta avtal och inte efter skriftlig tillsägelse vidtar rättelse,

3. om båtägaren nyttjar båtplatsen för annat ändamål än det ovan angivna och inte efter
tillsägelse vidtar rättelse,

4. om båtägaren i strid med bestämmelserna i detta avtal överlåter arrenderätten eller eljest
sätter annan i sitt ställe,

5. om båtägaren åsidosätter avtalsenlig skyldighet och det måste anses vara av betydelse
för upplåtaren att skyldigheten fullgörs.

6. om båtägaren eller någon han ansvarar för inte följer ordningsreglerna för hamnen och
vad vederbörande låtit komma sig till last inte endast är av ringa betydelse.

Sägs avtalet upp, har upplåtaren rätt till ersättning för skada.

Är arrenderätten förverkad på grund av dröjsmål med betalning av avgiften och har
upplåtaren därför sagt upp avtalet, får båtägaren inte på grund av dröjsmålet skiljas från
båtplatsen, om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen.
Uppsägning sker i rekommenderat brev utan mottagningsbevis. Rekbrevets poststämplade
datum räknas som uppsägningsdag.

§ 12 Anslag och ändring av regler
Dessa ordningsregler, som kan komma att ändras under pågående säsong, anslås inom
hamnområdet.

Kontaktinformation


Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer