Loggan för Oxelösunds kommun

Arrenden

Har du frågor om arrende i Oxelösund? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för dig som arrendator i Oxelösunds kommun. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vill du ansöka om att få träd fällda på kommunens mark kan du lämna in din ansökan i e-tjänsten Röjning/fällning av träd på kommunal mark - ansökan Länk till annan webbplats.

Tänk på att Oxelösunds kommun har en mycket restriktiv bedömning vad gäller att fälla träd. Det innebär att endast träd som är sjuka, skadade, döda eller växer på olämplig mark och på grund av detta utgör en säkerhetsrisk tas ned. Vi tar endast i undantagsfall ned friska träd.

Det är alltid någon på uppdrag av Oxelösunds kommun som utför trädfällning. Du som arrendator får aldrig ta ner ett träd själv. För mer information, se ditt bostadsarrendeavtal.

Kommunen är mån om att all egendom som det allmänna äger hanteras med ansvar. Kommunen utreder de sakliga förutsättningarna tillsammans med berörda. Att olovligen ta ner träd på kommunens mark kan klassas som skadegörelse. I dessa fall görs en polisanmälan och utöver det begär kommunen ekonomisk kompensation för trädfällningen.

Dessa rutiner används i samtliga fall när önskemål finns om att ta ner ett eller flera träd på kommunens mark.

Kontakta vår mark-och exploateringsstrateg. Försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare.

Ett arrende som är beläget inom en avstyckad fastighet inom en detaljplan kan enbart komma i åtnjutande av byggrätten enligt detaljplanen om fastigheten friköps.

Ett arrende inom/ utom detaljplanelagt område kan få jordägarens (kommunens) tillstånd att gräva ner VA ledningar utan att fastigheten är friköpt. Bedömning sker från fall till fall. Skriftligt förfarande.

Ett arrende som är beläget inom en avstyckad fastighet inom en detaljplan kan av jordägaren (kommunen) erbjudas friköp av EN fastighet.

Kontaktinformation

Frågor om arrenden

Oxelösunds kommun
Mark och exploatering
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post mex@oxelosund.se