Loggan för Oxelösunds kommun

Priser och villkor

Kostnaden för båtplatser i Oxelösund bestäms i Kommunfullmäktige varje år och beror på storleken på din plats. Här finns också villkor ordningsregler som gäller när du hyr båtplats i Oxelösund.

Priser 2024

På Kommunstyrelsen den 8 november. 2023 togs beslut om avgifter för båtplatser för år 2024, (KS 2023.114)

Säsongen sträcker sig från 15 april till 31 oktober. Priset gäller för hela säsongen oavsett när du börjar använda din plats. El finns i Ramdalen på brygga F samt brygga B, C och D i Östersviken. El på brygga kostar 200 kr per säsong.

De nya avgifterna hittar du här Länk till annan webbplats.

Villkor för dig som tecknar arrendeavtal för båtplats från 2024 och framåt. Har du avtal sedan tidigare gäller det.

Avtal för utskrift Pdf, 144.1 kB.

 1. Arrenderättens omfattning och ändamål

Upplåtaren upplåter en (1) båtplats för förtöjning av en (1) fritidsbåt. I upplåtelsen ingår ingen rätt att nyttja landområde invid brygg- eller kajanläggningen.

 1. Upplåtelsetid och uppsägning

Upplåtelsen, arrendeperioden omfattar säsong under perioden 15 april till och med 31 oktober.

Nyttjanderättshavare med befintligt avtal har möjlighet att teckna nytt avtal för en arrendeperiod i taget. För att vara garanterad samma båtplats som tidigare arrendeperiod måste nyttjanderättshavaren teckna nytt avtal genom att betala arrendeavgiften för nästkommande arrendeperiod senast den 31 mars.

Om betalning inte sker enligt ovan anses avtalet vara uppsagt till utgångstiden av innevarande arrendeperiod, och båtplatsen kommer att tillgängliggöras för bokning på Oxelösunds kommuns webbsida.

Vid uppsägning från nyttjanderättshavaren för avtalad båtplats före 30 juni, återbetalas halva årsavgiften. Återbetalning sker med samma betalmedel som det inledande köpet gjordes med. Vid uppsägning efter 30 juni sker ingen återbetalning.

Förtöjning av fritidsbåt i kommunens småbåtshamnar utanför angiven säsong regleras i separat avtal.

 1. Avgift, betalning, Bokning

Avgiften för upplåtelsen uppgår till var tid gällande taxa som beslutats i Oxelösunds kommun.

Bokning av plats sker via bokningssystem i samband med betalning. Avgiften betalas i förskott, årsvis digitalt via Swish eller bankkort. Vid utebliven betalning sker ingen bokning av båtplats. Bekräftelse för betalning sker via sms.

Båtplatsinnehavare får automatiskt erbjudande om att förlänga sin plats via e-post och SMS innan betalningen förfaller, 31 mars.

En särskild fakturaavgift på 150 kronor tillämpas vid fakturering i stället för digital betalning. Kontakta Oxelösunds kommun, via kommun@oxelosund.se senast 1 månad innan förfallodagen, 31 mars om ni önskar bli fakturerade med pappersfaktura.

Avtalet är undertecknat och godkänt i en digital version.

 1. Skatter, avgifter och kostnader

Upplåtaren svarar för att brygganläggningen är i brukligt skick och i förekommande fall för samtliga myndighetskontroller som krävs för rätten att förtöja båt vid bryggan eller kajen samt för kostnader med anledning av beslut från myndighet. Detta omfattar även ombyggnation som kommun eller myndighet beslutat om för verksamhetens fortsatta bedrivande.

Nyttjanderättshavaren svarar för dennes båt och verksamhet.

 1. Arrendeställets skick och användning

Arrendestället upplåts i befintligt skick för förtöjning av båt och får ej användas för annat ändamål utan Upplåtarens skriftliga medgivande. Nyttjanderättshavaren svarar för att nyttjandet bedrivs i enlighet med, vid var tid, gällande regler. Nyttjanderättshavaren svarar vidare för att dennes båt är i erforderligt skick dvs. är sjöduglig och med fungerande motor, försäkrad och att bygglov finns om så krävs samt att nyttjandet av densamma följer gällande regler.

Nyttjanderättshavaren skall vid fråga från upplåtaren kunna visa försäkringsbeviset.

Nyttjanderättshavaren behöver se till att båten är förtöjd på ett betryggande sätt samt avfendrad.

Båtplatsen får ej användas för boende.

 1. Ansvar och vård

Nyttjanderättshavaren ska tillse att Arrenderättsobjektet hålls i ett ordnat skick.

Om Nyttjanderättshavaren åsidosätter sitt vårdnadsansvar och inte inom tio (10) dagar vidtar rättelse efter Upplåtarens skriftliga anmodan, äger upplåtaren rätt att fullgöra skyldigheten på Nyttjanderättshavarens bekostnad.

 1. Förändringar av Arrenderättsobjektet

Nyttjanderättshavaren äger inte rätt att förändra Arrenderättsobjektet utan skriftligt tillstånd från Upplåtaren.

 1. Avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska Arrenderättsobjektet avlämnas väl avstädat. Nyttjanderättshavaren svarar för att dennes egendom är bortforslad från Arrenderättsobjektet senast på avträdesdagen.

 1. Över- och underupplåtelse

Detta avtals rättigheter och skyldigheter får inte utan Upplåtarens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåtas eller underupplåtas till annan fysisk eller juridisk person.

 1. Övrigt

Nyttjanderättshavaren är införstådd med att vid var tid gällande bestämmelser som framgår av beslut av Oxelösunds kommun gällande taxa för småbåtshamnarna ska följas.

Nyttjanderättshavaren är införstådd i att brygg- eller kajanläggningen samnyttjas med andra nyttjanderättshavare och att Nyttjanderättshavaren är skyldig att visa erforderlig hänsyn gentemot andra nyttjanderättshavare.

Båtplatser med eluttag och vatten finns att hyra på vissa bryggor. Där el finns får den vara inkopplad för tillfälligt bruk, när nyttjanderättshavaren är närvarande. Undantag görs vid laddning av batterier, varvid elkabel skall vara märkt vid elcentralen med namn och datum för inkoppling. Laddning får ske högst två dygn per tillfälle. Elkabel skall vara godkänd för utomhusbruk och försedd med skyddsjord. Tillstånd för längre tids användning kan lämnas skriftligen av upplåtaren. Tillgång till färskvatten finns i anslutning till bryggorna.

Avfall får endast lämnas på uppmärkta platser.

Upplåtaren äger rätt att underhålla och renovera brygg- eller kajanläggningen under upplåtelsetiden. Upplåtaren ska meddela Nyttjanderättshavaren senast en (1) månad före ett större planerat renoveringsarbete.

Det är av synnerlig vikt för Upplåtaren att Nyttjanderättshavaren uppfyller vad som i detta avtal ålagts denne. Misskötsamhet såsom bristfällig hänsyn, brytande mot gällande beslut om taxa, missbruk av Arrenderättsobjektets användning, eller annan underlåtenhet att uppfylla vad som ålagts Nyttjanderättshavaren att uppfylla i form av betalning av avgift m.m. kan innebära att Arrenderätten förverkas och kan sägas upp till omedelbart upphörande. Om det av säkerhetsskäl eller andra synnerliga skäl visar sig att en båt är olämplig för den tilldelade platsen har upplåtaren rätt att tilldela annan plats eller om det inte är möjligt, häva avtalet med omedelbar verkan. Samma sak gäller om hyresgästen använder platsen för båt av väsentligen mindre eller större storlek än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits till kommunen.

Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats.

All tömning av latrintankar ska ske i hamn i de tömningsstationer som finns anlagda för ändamålet. Information om möjlighet till latrintömning finns på Oxelösunds kommuns webbsida och i de kommunala småbåtshamnarna.

Felanmälan görs på kommunens webbsida. www.oxelosund.se.

Underhållsarbeten och reparation av båtar som kan innebära risk för miljön eller annan miljöfarlig verksamhet är inte tillåten inom hamnområdet.

Nyttjanderättshavaren är skyldig att ersätta skada som kan uppkomma på upplåtarens egendom eller på tredje mans, på grund av nyttjanderättshavarens vårdslöshet vid arrenderättens utövande.

 1. Force Majeure

Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som är att anse som Force Majeure, föreligger ej skyldighet för part att fullgöra sin prestation före det att Force Majeure-omständigheten upphört. I sådant fall är part inte heller skyldig att utge skadestånd.

Som Force Majeure anses exempelvis arbetskonflikter, blockad, allmän mobilisering, statsingripande, allmän brist på arbetskraft eller varor, beslag, export- eller importförbud, brand eller annan olyckshändelse som ligger utom partens kontroll och som antingen omöjliggör fullgörelsen av förpliktelserna eller förhindrar eller försvårar dem i sådan omfattning att fullgörelse inte kan ske till annat än onormalt höga kostnader. Part som åberopar Force Majeureomständighet till befrielse från fullgörelse av skyldighet enligt detta avtal är skyldig att omedelbart skriftligen informera andra parten därom.

 1. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska prövas i allmän domstol på orten.

 1. Inskrivningsförbud

Detta avtal får inte skrivas in i fastighetsregistret.

 1. Underskrifter

Digital signering har skett i samband med betalning.

Kontaktinformation


Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se