Behandling av personuppgifter på Oxelösunds musikskola

Den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur personuppgifter ska behandlas.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Oxelösunds musikskola behandlar personuppgifter gällande bland annat anställda på Oxelösunds musikskola, anställdas anhöriga/närstående, elever, vårdnadshavare till minderåriga elever med mera.
Om du är anställd hos oss, behandlar vi dina personuppgifter för att bland annat du ska kunna få lön, delta i utbildningar, få tillgång till de arbetsverktyg som du behöver, för att hantera arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete. Vi använder anställningsavtal och rättslig förpliktelse som rättsliga grunder när vi behandlar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter om anställdas anhöriga/närstående för att kunna komma i kontakt med dem vid en akut händelse som kan drabba dig som en anställd hos oss.

Om du är en elev på Oxelösunds musikskola eller vårdnadshavare till vår elev, behandlar vi dina personuppgifter för att handlägga ansökan till musikskolan, för att kunna kontakta dig, för upprättande av elevlistor, för fakturering, registrering av närvaro, registrering gällande hyra av instrument och för att sköta pedagogiskt arbete. Vi använder allmänt intresse och/eller myndighetsutövning och avtal som rättsliga grunder när vi behandlar personuppgifterna.

Vi sparar personuppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna sparas under tiden som en anställd arbetar hos oss samt under tiden som elev studerar i musikskolan vi behöver hantera personuppgifterna. När en elev avslutat studier raderas uppgifterna ett år efter avslut eller på extra begäran. Vi fakturerar våra kunder för kursavgifter och instrumenthyra och måste behålla faktureringsunderlag i tio år enligt bokföringslagen.

Personuppgifter kommer inte överföras till tredje land utanför EU.

Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Oxelösunds kommun via e-tjänster eller på www.oxelosund.se.

Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@remove-this.flen.remove-this.se eller tel. 0157-43 00 45.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på Oxelösunds kommuns hemsida.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter