Avgifter och regler

Vad ska jag betala? 
Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år från det att du börjar inskolningen och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker i efterskott hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras.

Avgift för fritidshem
Barn 1 2% maxavgift    986:-
Barn 2 1% maxavgift    493:-
Barn 3 1% maxavgift    493:-

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Från och med 1 januari 2020 är avgiftstaket för barnomsorgstaxan 49 280 kronor.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet. Avgift tas ut från första inskolningsdagen under 12 månader per år.

Blivande 6-åring
Året då ditt barn ska börja skolan gör du en ansökan i e-tjänsten till fritidshem så snart ditt barn fått placeringsbeslut. Tänk på att säga upp din förskoleplats i god tid, dock senast den 31 maj då det är två månaders uppsägningstid. Placering på fritids görs tidigast från och med 1 augusti, tills dess hör barnet till förskoleverksamheten. 

Skollovstaxa
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag eller per vecka.

Inkomstjämförelse
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott ut av alla föräldrars inkomster hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras. För mer information, se rubriken inkomstjämförelse.

Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare och har varsin barnomsorgsplats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Debiteringstabell barnomsorg

Kontakt för sidan: Kommuncenter