Oxelösunds logga

Skolskjuts

Här kan du läsa om vem som kan få skolskjuts och vilka regler som gäller.

Har du fått beslut om skoltaxi för ditt barn kommer skoladministratören på ditt barns skola ta kontakt med dig för att meddella hämtnings- och lämningstider.

Avboka resa om ditt barn inte behöver skolskjuts

Du kontaktar Sörmlandstrafiken när du behöver avboka en resa. Du kan ringa 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar), mejla aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se eller använda dig av appen Serviceresor Sörmland. I appen kan du förutom att avboka resan ha koll på förseningar och se var skoltaxi befinner sig i realtid. Appen visar bokade resor i 14 dagar framåt.

Appen kräver mobilt bank-ID för att logga in. Du som vårdnadshavare behöver efter det kontakta kundservice 020-44 40 00 för att få hjälp med att koppla upp dig i appen och se ditt barns resor. Här kan du läsa mer om appen Serviceresor Sörmland.PDF Vid inloggningsproblem kontakta kundservice.

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas automatiskt hemresan av. Du behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Påbokning måste ske senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Synpunkter på skoltaxi

Har du några synpunkter på skoltaxi tar du kontakt med kundservice 020-44 40 00 eller kundservice@sormlandstrafiken.se

Skolskjuts är resor för elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska kunna uppfylla skolplikten utifrån avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. I Oxelösund innebär skolskjuts att elever åker skoltaxi eller får ett busskort, ett så kallat skolkort. Skolskjuts gäller mellan hem och skola.

Taxi Nyköping-Oxelösund AB utför turerna och planeringen av skoltaxiturer sköts av Sörmlandstrafiken. Elever som har rätt till ett busskort får ett så kallat skolkort som gäller för tre resor om dagen inom Oxelösund och Nyköping.

Du ansöker om skolskjuts via vår Självservice senast 15 april för att skolskjuts ska kunna garanteras till skolstart.länk till annan webbplats Ny ansökan görs inför varje nytt läsår.

Vid ansökan om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet görs en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall.

Huvudregeln är att man inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Beslutet skickas via post hem till dig och du har möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Hur du överklagar kan du läsa här och det står även i beslutet.PDF

Elever på Breviksskolan som har minst fyra kilometer till skolan har rätt till skolskjuts. Från 1 januari till 31 mars erbjuder vi skolkort för resor mellan hem och skola för barn som har längre än 4 kilometer till skolan. Skolkortet gäller på Sörmlandstrafikens bussar och är laddat med tre resor per dag
måndag - fredag. Om ditt barn bor mer än 4 kilometer från skolan behåller det sitt skolkort under hela sin skoltid till och med gymnasiet. Observera att kortet återaktiveras automatiskt inför varje nytt läsår.

Du behöver inte ansöka om skolkortet utan hämtar det hos Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket i Oxelösund). För att ditt barns skolkort ska vara aktiverat till den 1 november behöver du hämta det på Kommuncenter senast tisdag 27 oktober.

Skolkortet är personligt och en värdehandling. Ditt barn skriver sitt namn på kortets baksida. Kontakta Kommuncenter om ditt barn skulle förlora sitt kort. Ett nytt skolkort kostar 100 kronor. Skulle kortet däremot gå sönder får barnet ett nytt i utbyte mot det trasiga skolkortet.

På zonkartan kan du se om ditt barn har rätt till skolskjuts.länk till annan webbplats Den är indelad i zoner där zon 1–4 markerar om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte:

  • Zon 1 - Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola.
  • Zon 2 - Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång.
  • Zon 3 - Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) – längre än 4 km mellan bostad och skola.
  • Zon 4 - Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar.

Vid indelning av zonerna har hänsyn tagits till skolvägens längd (avståndet mäts utifrån närmaste cykelväg), trafikförhållanden och bostadsområden. Elever inom ett väl avgränsat bostadsområde behandlas likvärdigt.

Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till och från fritidshem och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Undantagna från denna regel är:

  • elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger måndag till och med fredag
  • elever med beviljad insats enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som är berättigade till taxi mellan hem och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem
  • elever på träningsskola som har behov av fritidshem

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna från denna regel är:

  • elever på träningsskola, som har rätt till skolskjuts även under loven

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun.

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun.

Restid och väntetid för en elev som beviljats skoltaxi ska vara så kort som det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan det för vissa elever uppstå längre restider och väntetider.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Under färd med skolskjuts ansvarar skolskjutsanordnaren. Rektors ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.

När elev som åker skoltaxi är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att meddela detta till Sörmlandstrafiken. Om en elev av någon anledning behöver åka hem tidigare från skolan är det vårdnadshavarens ansvar att meddela detta och hämta eleven. Övriga kontakter med Sörmlandstrafiken sköter skolans personal.

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolenheten. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport.

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer