Oxelösunds logga

Skolskjuts (skoltaxi eller skolkort)

Här kan du läsa om skolskjuts på grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymansiesärskola. Du hittar information om hur du ansöker, vem som har rätt till skolskjuts och hur du avbokar en resa med mera.

Du ansöker om skolskjuts senast den 15 april varje år för att vi ska kunna garantera skolskjuts till skolstart.

Du ansöker om skolskjuts via självservice Länk till annan webbplats..

Vi skickar beslut om skolskjuts hem till dig via post. Har du fått beslut om att ditt barn har rätt til skoltaxi meddelar skoladministratör på ditt barns skola hämtnings- och lämningstider.

Observera att du som har barn som går på Peterslundsskolan inte ska ansöka om skolskjuts inför kommande evakuering av skolan. Du får information om hur transport till evakueringsskolan kommer att gå till via SchoolSoft.

Nya riktlinjer för skolskjuts

Utbildningsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. De nya riktlinjerna har anpassats utifrån den nya förskole- och skolorganisationen. Det innebär att Ramdalsskolan och Oxelöskolan blir F-9 skola till hösten 2022, vilket gör att samtliga barn i årskurs 7-9 får närmare till sin basplaceringsskola.

Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet. Pdf, 123.9 kB.

Så här gör du för att avboka resa

Du kontaktar Sörmlandstrafiken när du behöver avboka en resa. Du kan

Åker ditt barn inte med på morgonen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn skoltaxi på eftermiddagen behöver du ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka resan på nytt. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Så här fungerar appen Serviceresor Sörmland

 • Du behöver mobilt bank-ID för att logga in. Som vårdnadshavare behöver du efter det kontakta kundservice på 020-44 40 00. De hjälper dig att koppla upp dig så att du kan se ditt barns resor.
 • Du kan se var skoltaxin befinner sig i realtid och ha koll på eventuella förseningar.
 • Appen visar bokade resor för 14 dagar framåt.
 • Har du problem att logga in i appen kontakta kundservice på 020-44 40 00 eller kundservice@sormlandstrafiken.se).

Se också folder längst ner på sidan under Mer information. Foldern finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Vill du lämna en synpunkt

Vill du lämna en synpunkt om skoltaxi kontakta kundservice på 020-44 40 00 eller via kundservice@sormlandstrafiken.se

Skolskjuts är resor för att elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska kunna uppfylla skolplikten utifrån avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. I Oxelösund innebär skolskjuts att elever åker skoltaxi eller får ett busskort, ett så kallat skolkort. Skolskjuts gäller mellan hem och skola med några undantag.

Taxi Nyköping-Oxelösund AB utför skoltaxiturerna och planeringen av sköts av Sörmlandstrafiken. Elever som har rätt till ett busskort får ett så kallat skolkort som gäller för tre resor om dagen inom Oxelösund och Nyköping.

Du ansöker om skolskjuts via Självservice senast 15 april för att vi ska kunna garantera skolskjuts till skolstart. Länk till annan webbplats. Du ansöker inför varje nytt läsår.

Vid ansökan om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet gör kommunen en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall.

Huvudregeln är att du inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Beslutet skickas hem till dig och du har möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Hur du överklagar kan du läsa här och det står även i beslutet. Pdf, 26.4 kB.

Avstånd mellan hem och basplaceringsskola

Eleven är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och
basplaceringsskola överstiger:

 • 3 km årskurs F-2
 • 4 km årskurs 3-6
 • 5 km årskurs 7-9

Avståndet mäts alltid den kortaste vägen (i första hand gång- och cykelväg)
mellan hemmet och skola.

Avstånd mellan hem och hållplats/uppsamlingsplats

Elev som beviljats skolskjuts på grund av färdvägens längd bör inte ha
längre till hållplats/uppsamlingsplats än:

 • 1 kilometer för elev i årskurs F-3
 • 2 kilometer för elev i årskurs 4-6
 • 3 kilometer för elev i årskurs 7-9

Trafikförhållanden

Ditt barn kan få skolskjuts om färdvägen bedöms som särskilt besvärlig och riskfylld, även om avståndsreglerna inte uppfylls.

På skolväg som upplevs som särskilt trafikfarlig att gå eller cykla på, görs en trafiksäkerhetsbedömning. I bedömningen tas bland annat hänsyn till mängden trafik, hastighet, om det finns vägren eller gångbana, tyngre fordon, vägens bredd, belysning, väglag, obevakad järnvägsövergång och
elevens ålder.

Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker via Självservice och bifogar intyg från läkare, psykolog, kurator eller pedagog.  Länk till annan webbplats.

En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Busskort, det så kallade skolkortet hämtar du på Kommuncenter (biblioteket Koordinaten). Eleven behåller skolkortet till och med gymnasiet. Skolkortet aktiveras inför varje nytt läsår. Skolkortet är personligt och är en värdehandling. Tappar eleven bort sitt skolkort eller det går sönder får eleven ett nytt skolkort mot aktuell administrationsavgift. Blir skolkortet stulet får eleven ett nytt skolkort mot uppvisande av polisanmälan. Handläggningstiden för ett nytt skolkort är max fem arbetsdagar.

Elev kan erbjudas skolskjuts under en period om det finns särskilda omständigheter. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts.

Elev kan erbjudas skolskjuts under en period om det finns särskilda omständigheter. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker via Självservice och bifogar intyg. Länk till annan webbplats.

En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Huvudregeln är att elever samåker. Ensamåkning beviljas endast vid synnerligen särskilda skäl.

När elev på grund av olyckshändelse har skadat sig och behöver skolskjuts tar vårdnadshavare kontakt med kommunens försäkringsbolag och gör en skadeanmälan.

Här kan du läsa försäkringsbeskedet. Pdf, 611.2 kB.

Anmälan av skada gör du här. Länk till annan webbplats.

Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till och från fritidshem och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Undantagna från denna regel är:

 • elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger måndag till och med fredag
 • elever med beviljad insats enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som är berättigade till taxi mellan hem och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem
 • elever på särskola med inriktning träningsskola som har behov av fritidshem

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna från denna regel är:

 • elever på särskola inriktning träningsskola, som har rätt till skolskjuts även under loven

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun.

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun.

Restid och väntetid för en elev som beviljats skoltaxi ska vara så kort som det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan det för vissa elever uppstå längre restider och väntetider.

Elever, folkbokförda i Oxelösund och som är inskrivna på gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts till och från skolan. Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik erbjuds ett skolkort. För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med skoltaxi. Kommunens barn- och elevhälsa gör en individuell bedömning i varje enskilt fall

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven mellan hemmet och hållplats eller anvisad uppsamlingsplats samt för elever som åker med allmän kollektivtrafik från hemmet till skolan. Vårdnadshavarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavare ansvarar även för att
eleven vet vilka regler som gäller ombord på skolskjutsen och att eleven tar ansvar för att följa dessa.

Vid bedömning av behov av skolskjuts med hänsyn till trafikförhållandena utgår handläggare från barnperspektivet, men väger också in det föräldraansvar som alltid finns med för barnet i stort i enlighet med föräldrabalken (Föräldrabalk 1949:381) 6 kap 2§.

Under resan med skoltaxi till skolan är det föraren som har huvudansvaret för eleven.

Rektors ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.

När elev som åker skoltaxi är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att meddela Taxi.

Om en elev behöver åka hem tidigare från skolan är det vårdnadshavarens ansvar att meddela Taxi och hämta eleven.

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer