Oxelösunds logga

Skolskjuts

Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts (skoltaxi eller skolkort, vad skolskjuts innebär och hur du avbokar resor. Du hittar också information om skolkort vintertid.

Har ditt barn fått rätt till skoltaxi meddelar skoladministratören på ditt barns skola vilka hämtnings- och lämningstider som gäller för ditt barn.

Avboka resa om ditt barn inte behöver skolskjuts

Du kontaktar Sörmlandstrafiken när du behöver avboka en resa. Du kan ringa 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar), mejla aterkommanderesor@regionsormland.se eller använda dig av appen Serviceresor Sörmland. I appen kan du förutom att avboka resan ha koll på förseningar och se var skoltaxi befinner sig i realtid. Appen visar bokade resor i 14 dagar framåt.

Appen kräver mobilt bank-ID för att logga in. Du som vårdnadshavare behöver efter det kontakta kundservice 020-44 40 00 för att få hjälp med att koppla upp dig i appen och se ditt barns resor. Här kan du läsa mer om appen Serviceresor Sörmland. Pdf, 266.1 kB. Vid inloggningsproblem kontakta kundservice.

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas automatiskt hemresan av. Du behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Påbokning måste ske senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Synpunkter på skoltaxi

Har du några synpunkter på skoltaxi tar du kontakt med kundservice 020-44 40 00 eller kundservice@sormlandstrafiken.se

Skolskjuts är resor för att elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska kunna uppfylla skolplikten utifrån avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. I Oxelösund innebär skolskjuts att elever åker skoltaxi eller får ett busskort, ett så kallat skolkort. Skolskjuts gäller mellan hem och skola.

Taxi Nyköping-Oxelösund AB utför turerna och planeringen av skoltaxiturer sköts av Sörmlandstrafiken. Elever som har rätt till ett busskort får ett så kallat skolkort som gäller för tre resor om dagen inom Oxelösund och Nyköping.

Du ansöker om skolskjuts via Självservice senast 20 april för att vi ska kunna garantera skolskjuts till skolstart. Länk till annan webbplats. Du gör en ansökan inför varje nytt läsår.

Vid ansökan om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet gör kommenuen en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall.

Huvudregeln är att du inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Beslutet skickas via post hem till dig och du har möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Hur du överklagar kan du läsa här och det står även i beslutet. Pdf, 26.4 kB.

Elever på Breviksskolan

Har du ett barn som studerar på Breviksskolan kan ditt barn ha rätt till ett så kallat skolkort (busskort) vintertid (från 1 november till 31 mars) enligt kommunens riktlinjer för skolskjusts.

Ditt barn ska ha minst fyra kilometer till skolan för att att ha rätt till ett skolkort vintertid,. Skolkortet gäller på Sörmlandstrafikens bussar och är laddat med tre resor per dag måndag - fredag. Ditt barn behåller sitt skolkort under hela sin skoltid till och med gymnasiet. 

På zonkartan kan du se om ditt barn har rätt till ett skolkort vintertid. Länk till annan webbplats. Du mejlar till kommun@oxelsound.se och beställer skolkortet. Kommuncenter meddelar dig via mejl när kortet är klart för att hämta. Du hämtar det på Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket i Oxelösund). Det kan ta upp till max fem dagar att få ett skolkort.

Du som redan har ett skolkort till ditt barn kan anmäla att du vill ha det återaktiverat för det här läsåret. Det gör du genom att mejla till kommun@oxelosund.se. Skriv ditt barns namn, födelsedatum och busskortsnummer. Kommuncenter kontaktar dig via mejl när skolkortet är klart att börja använda.

Skolkortet är personligt och en värdehandling. Ditt barn skriver sitt namn på kortets baksida. Kontakta Kommuncenter om ditt barn skulle tappa bort sitt kort. Ett nytt skolkort kostar 100 kronor. Skulle skolkortet däremot gå sönder får du ett nytt imot att du kan visa upp det trasiga skolkortet.

På zonkartan kan du se om ditt barn har rätt till skolskjuts. Länk till annan webbplats. Den är indelad i zoner där zon 1–4 markerar om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte:

  • Zon 1 - Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola.
  • Zon 2 - Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång.
  • Zon 3 - Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) – längre än 4 km mellan bostad och skola.
  • Zon 4 - Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar.

Vid indelning av zonerna har vi tagit hänsyn till skolvägens längd (avståndet mäts utifrån närmaste cykelväg), trafikförhållanden och bostadsområden. Elever inom ett väl avgränsat bostadsområde behandlas likvärdigt.

Elever på Oxelöskolan, Peterslundsskolan och Ramdalsskolan

För att ha rätt till skolkort vinteritd gäller som huvudregel att man inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Du ansöker om skolskjuts på grund av avstånd och trafikförhållanden via självservice. Länk till annan webbplats. Kommunen gör en individuell bedömning utifrån din ansökan.

Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till och från fritidshem och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Undantagna från denna regel är:

  • elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger måndag till och med fredag
  • elever med beviljad insats enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som är berättigade till taxi mellan hem och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem
  • elever på träningsskola som har behov av fritidshem

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna från denna regel är:

  • elever på träningsskola, som har rätt till skolskjuts även under loven

Elev kan erbjudas skolskjuts under en period om det finns särskilda omständigheter. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker via Självservice och bifogar intyg. Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare tar kontakt med kommunens försäkringsbolag och gör en skadeanmälan när elev har skadat sig så eleven behöver skolskjuts på grund av olyckshändelse.

Här kan du läsa försäkringsbeskedet. Pdf, 611.2 kB.

Anmälan av skada gör du här. Länk till annan webbplats.

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun.

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun.

Restid och väntetid för en elev som beviljats skoltaxi ska vara så kort som det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan det för vissa elever uppstå längre restider och väntetider.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Under färd med skolskjuts ansvarar skolskjutsanordnaren. Rektors ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.

När elev som åker skoltaxi är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att meddela detta till Sörmlandstrafiken. Om en elev av någon anledning behöver åka hem tidigare från skolan är det vårdnadshavarens ansvar att meddela detta och hämta eleven. Övriga kontakter med Sörmlandstrafiken sköter skolans personal.

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolenheten. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer