Avgifter och regler

Avgifter
Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år och från första placeringsdag och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar. Det betyder att man betalar avgift även vid sjukdom, semester och annan ledighet. Det är vårdnadshavares ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs med hushållets inkomstuppgifter med deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket.
För lite eller för mycket inbetald barnomsorgsavgift justeras. 

Avgift för förskola
Barn 1      3% maxavgift 1 478:-
Barn 2      2% maxavgift    986:-
Barn 3      1% maxavgift    493:-

Avgift för fritidshem
Barn 1 2% maxavgift    986:-
Barn 2 1% maxavgift    493:-
Barn 3 1% maxavgift    493:-

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Har du fyra barn eller fler i barnomsorgen debiteras ingen avgift.

Under 2020 är maxbeloppet 49 280 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Delad faktura
Om barnet har växelvist boende och båda vårdnadshavarna har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag INTE får en faktura för barnomsorg ansöka om en egen plats. Sammanboendes inkomstuppgifter ska också registreras i e-tjänsten. Så länge man inte ansöker om en egen plats baseras avgift som tidigare. Vid inkomstjämförelse skickas faktura till den som är anmäld som fakturamottagare.

Avgiften baseras enligt debiteringstabell. Man betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans.

Avgift för 3-5 åringar
3-5 åringar som är behov av barnomsorg i den vanliga förskolan har en reducerad avgift med 37,5% under september till maj. Under juni, juli och augusti utgår reduceringen och du betalar avgift enligt maxtaxans debiteringstabell och baseras på de inkomstuppgifter hushållet har registrerat i e-tjänsten.


Blivande 6-åringar
Året barnet börjar förskoleklass behöver du säga upp din plats i förskolan senast 30 maj. Du ansöker om plats i e-tjänsten och ditt barn kan tid. Du betalar avgift enligt debiteringstabell för fritidshem. Mer information hittar du under förskoleklass.

Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet. Avgift tas ut från första placeringsdagen under 12 månader per år.

Allmän förskola 3-5 år
Alla barn 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (totalt 525 timmar per år). Verksamheten gäller från höstterminen det år ditt barn fyller tre år och gäller tills barnet börjar förskoleklass. Dock längst till och med läsårets sista dag i juni.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan ingår i den vanliga verksamheten. Allmän förskola syftar till att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Verksamheten följer skolans läsårstider

Föräldraledighet och arbetslöshet
Barn som är mellan 3-5 år och har föräldraledig eller arbetssökande förälder har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om barnet har plats enbart under terminstider och högst 15 timmar per vecka är platsen avgiftsfri. Om du väljer att använda platsen under hela året, så kallad löpande plats kommer maxtaxa (beräknas utifrån familjens inkomst) att tas ut under sommarmånaderna, juni, juli och augusti. 

Om du blir arbetslös eller är föräldraledig och vill ha en allmän förskoleplats loggar du in med Bank-ID i E-tjänsten och ändrar grund för placering. 

Schema vid 15-timmarsplats
Om du har 15-timmarsplats behöver du registrera ett schema i e-tjänsten med 15 timmar. Ta kontakt med förskolans personal om hur dessa 15 timmar kan fördelas.

Grund för placering
När du registrerar ett 15-timmarsschema i e-tjänsten behöver du även ändra grund för placering samt om du platsen ska gälla under terminstider eller varje vecka.

Under terminstider eller löpande plats
Du kan välja att ha 15-timmarsplatsen under terminstider och då är barnet ledig alla lov. Man följer skolans läsårstider.

Om du väljer att ha platsen löpande betalar du avgift under juni, juli och augusti enligt debiteringstabell.


Inkomstjämförelse

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott av alla föräldrars inkomster hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras. För mer information, se rubriken inkomstjämförelse.

Årlig inkomstjämförelse 
Utbildningsförvaltningen jämför hushållens deklarerade inkomster med den avgift som betalas för barnomsorgen. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor kommer inte att justeras

Varför inkomstjämförelse?
Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer att kontrolleras?
Vi kommer jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg för 2 år sedan.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift
Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift
Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum tre till fyra månader framåt i tiden. Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut med din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Utbildningsförvaltningen i Oxelösunds kommun. Är du fortsatt missnöjd efter vår prövning kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Meddela inkomst
För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår E-tjänst. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter