Avgifter och regler

Avgifter
Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år och från första placeringsdag och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar. Det betyder att man betalar avgift även vid sjukdom, semester och annan ledighet. Det är vårdnadshavares ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs med hushållets inkomstuppgifter med deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket.
För lite eller för mycket inbetald barnomsorgsavgift justeras. Läs mer om Inkomstjämförelse.

Avgift för förskola
Barn 1      3% maxavgift 1 478:-
Barn 2      2% maxavgift    986:-
Barn 3      1% maxavgift    493:-

Avgift för fritidshem
Barn 1 2% maxavgift    986:-
Barn 2 1% maxavgift    493:-
Barn 3 1% maxavgift    493:-

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Har du fyra barn eller fler i barnomsorgen debiteras ingen avgift.

Under 2020 är maxbeloppet 49 280 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Delad faktura
Om barnet har växelvis boende och båda vårdnadshavarna har behov av plats behöver vårdnadshavarna ha varsin plats på förskola och eller fritids för sina barn. Ny sammanboendes inkomstuppgift ska också registreras i e-tjänsten, då avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomstuppgifter.
Mer information om delad faktura finns här

Avgift för 3-5 åringar
3-5 åringar som är behov av barnomsorg i den vanliga förskolan har en reducerad avgift med 37,5% under september till maj. Under juni, juli och augusti utgår reduceringen och du betalar avgift enligt maxtaxans debiteringstabell och baseras på de inkomstuppgifter hushållet har registrerat i e-tjänsten.


Blivande 6-åringar
Året barnet börjar förskoleklass behöver du säga upp din plats i förskolan senast 30 maj. Du ansöker om plats i e-tjänsten och ditt barn kan tid. Du betalar avgift enligt debiteringstabell för fritidshem. Mer information hittar du under förskoleklass.

Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet. Avgift tas ut från första placeringsdagen under 12 månader per år.

Allmän förskola 3-5 år
Alla barn 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (totalt 525 timmar per år). Verksamheten gäller från höstterminen det år ditt barn fyller tre år och gäller tills barnet börjar förskoleklass. Dock längst till och med läsårets sista dag i juni.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan ingår i den vanliga verksamheten. Allmän förskola syftar till att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Verksamheten följer skolans läsårstider

Föräldraledighet och arbetslöshet
Barn som är mellan 3-5 år och har föräldraledig eller arbetssökande förälder har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om barnet har plats enbart under terminstider och högst 15 timmar per vecka är platsen avgiftsfri. Om du väljer att använda platsen under hela året, så kallad löpande plats kommer maxtaxa (beräknas utifrån familjens inkomst) att tas ut under sommarmånaderna, juni, juli och augusti. 

Om du blir arbetslös eller är föräldraledig och vill ha en allmän förskoleplats loggar du in med Bank-ID i E-tjänsten och ändrar grund för placering. 

Schema vid 15-timmarsplats
Om du har 15-timmarsplats behöver du registrera ett schema i e-tjänsten med 15 timmar. Ta kontakt med förskolans personal om hur dessa 15 timmar kan fördelas.

Grund för placering
När du registrerar ett 15-timmarsschema i e-tjänsten behöver du även ändra grund för placering samt om du platsen ska gälla under terminstider eller varje vecka.

Under terminstider eller löpande plats
Du kan välja att ha 15-timmarsplatsen under terminstider och då är barnet ledig alla lov. Man följer skolans läsårstider.

Om du väljer att ha platsen löpande betalar du avgift under juni, juli och augusti enligt debiteringstabell.

Inkomstjämförelse
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott av alla föräldrars inkomster hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras. För mer information, se rubriken inkomstjämförelse.

Gemensam vårdnad - varsin plats
Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare och har varsin barnomsorgsplats.
Har man en plats för sitt barn och den andra vårdnadshavaren önskar egen plats behöver man ansöka om plats i e-tjänsten. Du behöver inte vara inloggad när du gör ansökan. 

Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter