Loggan för Oxelösunds kommun

Oxelö förskola

Byggnaden för Oxelö förskola

Rektorn har ordet

Välkommen till Oxelö förskola!

Glädje och trygghet genomsyrar Oxelö förskola. Hos oss ska alla barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och vilja att lära.

Vårt förhållningssätt i undervisning och i möten med barnen skapar trygghet samt möjligheter för alla barn att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Våra pedagogiska lärmiljöer inbjuder till nyfikenhet och lusten att utforska och lära. Miljöerna ska vara tillåtande och föränderliga utifrån de barn som är på förskolan.

Oxelö förskola har sin verksamhet i Oxelöskolan.

Varmt välkommen till Oxelö förskola!

Här kan du se en film om Oxelö förskola.

Vi arbetar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. Detta för att komplettera barns tal och kommunikation. Även högläsning, bokpromenader och sagolådor med konkret material som utvecklar barnens språk.

Oxelö förskola har ett hallbibliotek, där våra barn enkelt kan låna hem böcker för läsning hemma. Vi vill främja barnens läslust mer än bara på förskolan.

Förskolans läroplan slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Läroplanen lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. På Oxelö förskola strävar vi efter att vara härvarande pedagoger som är aktiva i barnens lek för att på så sätt kunna stötta och utmana barnen i både leken men även i deras språkliga utveckling.

På Oxelö har vi två avdelningar; Magenta för du äldre barnen och Indigo för de yngre barnen. De äldre barnen på Magenta delas in i tre olika grupper; Röd, Gul och Blå. De yngre barnen på Indigo delas in i Paletten och Regnbågen. Både Magenta och Indigo har fyra förskollärare och två barnskötare knutna till sig. Vi har mycket hög andel behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När ditt barn är frånvarande behöver du meddela förskolan att ditt barn inte kommer. Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning. Det är vktigt att du skriver ditt barns namn och ditt eget om du skickar sms. Meddela oss helst dagen innan ditt barn kommer tillbaks till förskolan igen.

Har ditt barn specialkost måste du ringa till Oxelöskolans kök 0155-385 31 och avbeställa maten senast klockan 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.

Har ditt barn inte specialkost räcker det att du hör av dig till förskolan.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Läsåret 2024-2025

Förskolan har stängt hela dagen:

  • Fredag 16 augusti
  • Måndag 4 november
  • Tisdag 7 januari
  • Måndag 16 juni
  • Tisdag 17 juni

Har du frågor ta kontakt med rektor.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja kommer förskolans personal att skicka hem ett brev till dig med information om introduktionen.

På introduktionssamtalet går vi tillsammans igenom rutiner och annan praktisk information.
Introduktionen är individuell och pågår så länge behovet hos barnet finns. Vårt mål är att ditt barn och du som vårdnadshavare tillsammans ska bli trygga på förskolan.

Tider bestämmer vi tillsammans beroende på hur ditt barns schema kommer att se ut.

På Oxelö förskola har vi en egen kock.

Matsedel

Du ka se aktuell matsedel på Schoolsoft under kalender. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

  • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
  • Om personalen får utföra åtgärden.
  • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Skollagen och förskolans läroplan är nationella styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

Förskolans utbildning ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Kontaktinformation

Oxelö förskola
613 30 Oxelösund

Besöksadress
Folkegatan 1

Telefon
Avdelning Indigo grupp Paletten 0155-384 34, 070-567 08 49
Avdelning Indigo grupp Regnbågen 0155-384 95, 072-503 65 14

Avdelning Magenta grupp Röd 0155-384 30, 070-567 08 39
Avdelning Magenta grupp Gul och Blå 0155-385 32, 073-725 82 50

E-post
oxeloforskola@oxelosund.se

Rektor Frida Broberg frida.broberg@oxelosund.se