Avgifter och regler

Allmän förskola 3-5 år

Alla barn 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (totalt 525 timmar per år). Verksamheten gäller från höstterminen det år ditt barn fyller tre år och gäller tills barnet börjar förskoleklass.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan ingår i den vanliga verksamheten. Allmän förskola syftar till att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Verksamheten följer skolans terminer.

Föräldraledighet och arbetslöshet

Barn som är mellan 3-5 år och har föräldraledig eller arbetssökande förälder har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Om barnet har plats enbart under terminstid och högst 15 timmar per vecka är platsen avgiftsfri. Om du väljer att använda platsen under hela året kommer maxtaxa (beräknas utifrån familjens inkomst) att tas ut under sommarmånaderna, juni, juli och augusti. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig och vill ha en allmän förskoleplats loggar du in med Bank-ID i E-tjänsten och ändrar grund för placering. 

Avgifter

Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.

Maxtaxan betalar du 12 månader per år från det att du börjar inskolningen och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker i efterskott hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Från och med 1 januari 2019 höjs avgiftstaket för barnomsorgstaxan från 46 080 kronor till 47 490 kronor.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet. Avgift tas ut från första inskolningsdagen under 12 månader per år.

Inkomstjämförelse

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott av alla föräldrars inkomster hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras. För mer information, se rubriken inkomstjämförelse.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare och har varsin barnomsorgsplats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter