Särskilda behov

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som ett tillägg till denna. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara en utfyllnad till den. Stödinsatsen ska i första hand ges i den gemenskap eller gruppering där eleven normalt ingår.

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Behovet kan också komma fram vid utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare eller genom uppgifter från andra utanför skolan. Anmälan om behov av särskilt stöd anmäls till rektor på respektive skola.

Vårdnadshavare till inflyttad elev med behov av särskilt stöd kontaktar den centrala elevsamordnaren.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. En utredning måste finnas som underlag för beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Beslutet fattas av rektor.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter