Regional Samling för trafiksäkerhet i Södermanlands län

Oxelösunds kommuns avsiktsförklaring för trafiksäkerhet

Oxelösunds kommun kommer att främja trafiksäkerheten inom kommunen genom att

  • arbeta i nollvisionens anda för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som även är anpassat till handikappade, barn och äldre,
  • fullfölja kommunens åtaganden enligt överenskommelse med Trafikverket,
  • arbeta för att genomföra de åtgärder som är beslutade i kommunens trafiksäkerhetsprogram, trafiknätsanalys och åtgärdsprogram,
  • ta fram resepolicy för kommunen och även en policy om kvalitetssäkring av kommunala transporter,
  • sprida kunskap om trafiksäkerhet och de risker det innebär att vistas i olika trafikmiljöer till förskola, skola och äldre,
  • medverka till att skydd och utrustning används av alla trafikanter.

Lokala trafikföreskrifter

Varje kommun har lokala trafikföreskrifter som beskriver vilka trafikregler som gäller på gatu- och vägnätet inom den egna kommunen. De allra flesta regleringarna är skyltade med vägmärken såsom till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar och så vidare.

Läs mer.

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Inom Oxelösunds kommuns väghållningsområden finns 11 gällande så kallade allmänna eller generella lokala trafikföreskrifter som gäller för flera gator eller inom ett område.

Läs mer.

Nya lokala trafikföreskrifter

Här finns de senast beslutade trafikföreskrifterna.

Läs mer.

Dispens

Det finns möjlighet att ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt de lokala trafikföreskrifterna är förbjudet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter