Lokala föreskrifter för Oxelösunds kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ Miljöbalken (1998:808) 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§ Miljöbalken, meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Oxelösunds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Läs mer

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Trafikingenjör

Telefon: 0155-383 40
mats.lindahl@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter