Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Vad är färdtjänst?

Lag om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, för personer med funktionshinder.

Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik, som är handikappanpassad, och med färdtjänst. I områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för funktionshindrade, med till exempel låggolvbussar som har rullstolsramper, utförs som regel inte resor med färdtjänst.

Inför varje årsskifte tar kommunfullmäktige beslut om taxor i kommunen och däribland även taxorna för färdtjänst. Deras protokoll och beslut finns att läsa på hemsidan. Se även broschyren för årets avgifter.

Vem har rätt till färdtjänst?

För att beviljas färdtjänst krävs att man är folkbokförd i Oxelösunds kommun och att man har ett stadigvarande fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder.

Funktionshindret ska regelmässigt förorsaka väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med ordinarie kollektivtrafik. Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga.

Arbetsresor

Färdtjänstberättigad som arbetar kan beviljas arbetsresor inom Oxelösunds kommuns färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet och arbetsplatsen och omvänt.

Egenavgift vid färdtjänstresor

Egenavgiften för färdtjänstresor är 40 % av den faktiska resekostnaden. Det kostar minst 45 kronor och högst 60 kronor inom Oxelösund och  högst 110 kronor tre mil från bostaden över kommungränsen. Avgiften betalas kontant vid resetillfället.

Minderårigt barn, 0-9 år, till färdtjänstberättigad förälder medföljer kostnadsfritt. Barn, 10-18 år, betalar halv egenavgift.

Arbetsresor faktureras i efterhand med motsvarande kostnad för busskort.

Ansökan och beslut om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst ska vara skriftlig och göras på Oxelösunds kommuns egen blankett. Kommunens färdtjänsthandläggare utreder och fattar sedan beslut om färdtjänsttillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av färdtjänsttillstånd om, behovet upphört eller om den färdtjänstberättigade gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de bestämmelser och villkor som gäller för färdtjänsten.

Handläggningstiden är minst tre veckor och beslut tas efter att handläggaren gjort en utredning och då oftast i samband med att man gjort ett hembesök. Det som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska dokumenteras.

Ansökningsblankett för färdtjänst och/eller arbetsresor kan fås via kommunens hemsida, från Kommuncenter eller färdtjänsthandläggare.

Vad är riksfärdtjänst?

Lag om riksfärdtjänst innebär att en kommun ska lämna ersättning för reskostnader, för de personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resorna ska göras inom Sverige och från en kommun till en annan och ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Kostnaden för Riksfärdtjänst, egenavgiften, ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Den allmänna kollektivtrafiken anpassas kontinuerligt och är till stor del tillgänglig för personer med funktionshinder, t ex genom SJs handikappanpassade tåg och deras ledsagningsservice som är kostnadsfri.

Tillstånd för riksfärdtjänst kan beviljas om man trots de handikappanpassningar som finns, inte kan åka med allmänna kommunikationer på grund av funktionsnedsättning som är stor och varaktig.

Barn under 10 år reser normalt tillsammans med någon vuxen. Om barnet på grund av sina funktions-nedsättningar måste resa på ett dyrare sätt än normalt kan barnet få tillstånd till riksfärdtjänst.

Ansökan och beslut om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara skriftlig och göras för varje resa, på Oxelösunds kommuns egen blankett, där behovet av riksfärdtjänst samt behov av ledsagare och färdmedel/hjälpmedel ska motiveras. Tillstånd för en viss period beviljas endast vid särskilda skäl. Tillstånd för riksfärdtjänst kan aldrig sökas i efterhand.

Ansökan, som ska vara fullständigt ifylld, ska göras till den kommun man är folkbokförd i och vara inlämnad i god tid, senast fyra (4) veckor före en resa. Detta är särskilt viktigt inför storhelger.

Ansökningsblankett gällande riksfärdtjänst kan fås via kommunens hemsida, från Kommuncenter eller färdtjänsthandläggare.

Kontakt för sidan: Kommuncenter