Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Hur sker patientsäkerhetsarbetet i Oxelösunds kommun?

Vårdgivaren (Vård och omsorgsnämnden) ansvarar ytterst för patientsäkerhetsarbetet, fastställer mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet samt följer kontinuerligt upp och utvärderar målen. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar tillsammans med områdeschefer i ledningsgruppen för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens och förutsättningar att bedriva en god och säker vård utifrån Vård och omsorgsnämndens mål och ambitioner för hälso- och sjukvården.

Alla medarbetare ska bidra i patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Medarbetare deltar i patientsäkerhetsarbete i sitt dagliga värv under ledning av enhetschef och legitimerad personal.

Patientsäkerhetsberättelse

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. Enligt lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år.

Läs mer om patientsäkerhet på Socialstyrelsens hemsida

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter