Familjehem till barn och vuxna

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar, men gemensamt för alla de barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem för en längre eller kortare tid.

Varför kan ett barn inte bo kvar hos sina föräldrar?

När det handlar om yngre barn beror det nästan alltid på att föräldrarna har problem, till exempel missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Är man i en sådan livssituation kan det vara svårt att ta hand om sitt barn tillräckligt väl, även om det är vad man allra helst vill. Andra vuxna behöver hjälpa till för att barnet ska få det tryggt i sin vardag.

Det finns också barn som har så stora svårigheter att föräldrar inte räcker till, hur mycket de än försöker. Det gäller framför allt när det är en tonåring som föräldrarna söker hjälp för. Föräldrarna behöver hjälp av flera vuxna för att komma tillrätta med tonåringens problem. Ibland kan en del av den hjälpen vara att tonåringen bor med andra vuxna än föräldrarna.

Samarbete med barnets föräldrar

Oavsett varför ett barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar, är föräldrar viktiga för sina barn. Socialtjänsten ska alltid ge stöd och hjälp åt barn och föräldrar så att de ska kunna leva tillsammans igen. Utifrån barnets bästa ska föräldrar och barn ha kontakt med varandra medan barnet bor i familjehemmet.

Att vara familjehem innebär därför inte enbart att ta hand om ett barn, utan också att samarbeta med barnets föräldrar under hela tiden som barnet bor i familjehemmet. Det samarbetet kan också gälla andra släktingar som är viktiga i barnets liv, till exempel en mormor eller syskon.

Vem får bli familjehem?

Familjehemsmammor och familjehemspappor har precis som alla andra föräldrar som uppgift att ge barnet som de har tagit emot en god omvårdnad och trygghet. Det finns inga krav på någon speciell utbildning för att man ska få bli familjehem. Det som är viktigt är att man har en genuin vilja att dela med sig av sitt eget liv och stödja ett barn som behöver stöd av andra vuxna för att utvecklas väl. Det handlar om att känna att man står på en stabil grund i sitt eget liv och att man har tid och kraft över för att engagera sig i en annan människa.

Även släktingar till ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar kan bli familjehem åt det barnet. Det är till och med så att socialnämnden i första hand ska ta reda på om det finns släktingar som kan komma ifråga, och om det i så fall är det bästa för barnet att släktingarna blir familjehem.

Ensamstående personer kan också vara familjehem.

Familjehemsutredning

Alla som vill bli familjehem, även släktingar, måste utredas och bli godkända som familjehem för att ett barn ska få bo i familjen. Så här brukar det gå till:

  • Efter det att man har ringt eller på annat sätt tagit kontakt med socialtjänsten, får man komma på ett besök hos en eller två familjehemssekreterare för att få information om vad det innebär att vara familjehem och om hur utredningen går till. Ofta träffas man flera gånger för att få tid på sig att ställa frågor, få svar och hinna tänka igenom sitt beslut ordentligt.
  • När man har tänkt över saken ytterligare och vill gå vidare i utredningen får man skriva på en fullmakt så att familjehemssekreterarna kan hämta ut eventuella uppgifter ur polisregistret och socialregistret. Familjehemssekreterarna gör också en kontroll hos Kronofogden.
  • Man får lämna namn och telefonnummer till referenspersoner som kan berätta vem man är och hur man uppfattas. En referensperson ska känna en från yrkeslivet/studielivet och en ska känna en som privatperson. Familjehemssekreterarna tar kontakt med referenspersonerna och intervjuar dem.
  • Familjehemssekreterarna gör ett hembesök. Finns det barn i familjen, ska barnen också vara hemma under hembesöket. Barnen får svara på frågor och berätta vad de tänker och tycker om att ett barn till eventuellt ska bo i familjen.
  • Intervju. Föräldrarna intervjuas var för sig av varsin familjehemssekreterare. I intervjun får man svara på frågor om sin bakgrund, sitt liv i dag, syn på uppfostran och mycket mera.
  • Familjehemssekreterarna ställer samman allt som har kommit fram i utredningen och ger sin bedömning.

Att bli godkänd som familjehem är första steget för att få ta emot ett barn. Oftast får man vänta en tid innan man blir kontaktad av socialtjänsten igen som då hör av sig för att de ska placera ett barn och de tror att just den här familjen skulle passa bra.

Familjehem till vuxna

Vi söker även familjehem till vuxna. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
Telefon: 0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter