Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja sig genom egen inkomst.

Rätten till försörjningsstöd, eller det som ibland kallas för socialbidrag eller ekonomiskt bistånd, regleras av Socialtjänstlagen (4 Kap. 1 §) och den riksnorm som regeringen fastställt.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för kläder, mat och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att klargöra vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Du kan själv göra en provberäkning på länken till höger.

Kan jag som ungdom få flytta hemifrån?

Ungdomar har inte någon självklar rätt till bistånd till kostnader för eget boende, utan endast om det finns väldigt starka skäl för en eventuell flytt. Ungdomar förväntas inte att flytta hemifrån förrän de kan betala för boendet själva

Om jag är ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? 

Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. De ansvarar för att en etableringsplan upprättas och att etableringssamtal genomförs samt beslutar om etableringsersättning. 
Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättningen. 

Den som väljer att flytta till eget boende utan så kallad ”kommunanvisning” ansvarar själv för att planera sin ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär. Under första månaden bör du klara din egen försörjning. 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa dig med ekonomiskt bistånd till begravningen. Du kan söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och gravsten genom att fylla i blanketten som du hittar i högerspalten.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd behöver du göra en nyansökan. Du kan antingen använda vår e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd, eller ladda ner blanketten i spalten till höger. På kommuncenter kan du mer information om försörjningsstöd och vilka handlingar du måste visa upp för att ansöka.

Du blir sedan kallad till ett första besök på socialkontoret där du och din handläggare träffas och pratar igenom din situation. En utredning genomförs för att handläggaren ska kunna fatta beslut om din ansökan. 

Väntetider

Väntetiden kan vara upp till 15 arbetsdagar från din ansökan kommit in till handläggare tills du får komma på besök.

Handläggningstiden av din ansökan kan efter ditt besök vara max 14 dagar. 

För att få försörjningsstöd

Försörjningsstöd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. För att du ska ha rätt till försörjningsstöd krävs att du gör det du kan för att bidra till din egen försörjning. Om du är arbetslös krävs att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, socialtjänsten kan även kräva att du deltar i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om sjukskrivningen blir långvarig kan socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för din rehabilitering. Ett beslut bygger på en noggrann utredning och därför är det viktigt att du lämnar alla uppgifter som din handläggare efterfrågar. Det gäller exempelvis uppgifter om boende, familjeförhållanden samt alla ekonomiska förhållanden såsom inkomster, tillgångar och utgifter. 

Får vi inte ditt samtycke kan det försvåra eller omöjliggöra utredningen och leda till att din ansökan avslås. Lämnar du oriktiga uppgifter kan du åtalas för bedrägeri. 

Om jag inte får det jag begär?

Om du inte är nöjd med ett fattat beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. När du får ett avslag på en ansökan får du information från handläggaren om hur du gör för att överklaga beslutet. Överklagan ska sändas till socialtjänsten som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till förvaltningsrätten för överprövning. Överklagan ska vara skriftlig och förutom personuppgifter innehålla information om vilket beslut som överklagas, varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26 
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Handläggare ekonomiskt bistånd:

Ingalill Heikki
Telefon: 0155-384 92

Ylva Ståhl
Telefon: 0155-384 26

Maha Mahmoud
Telefon: 0155-382 02

Denise Högberg
Telefon: 0155-386 29

Sandra Linander
Telefon: 0155-384 69

Ta kontakt via telefon eller mail för att boka tid

Åsa Berg
Enhetschef Socialtjänst bistånd
Telefon: 0155-380 03

Kontakt för sidan: Kommuncenter