Dödsfall och begravning

Det går aldrig att riktigt förbereda sig på att någon som står en nära dör. Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Vi reagerar olika och agerar därefter - rationellt eller irrationellt. Plötsligt står vi inför val och frågor vi kanske aldrig tidigare funderat så mycket över.

Läs mer om dödsfall och sorg på 1177.se

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning upprättas. Om den dödes tillgångar är små kan det räcka med en dödsboanmälan.

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

En bouppteckning ska alltid upprättas om

 • Det finns testamente eller äktenskapsförord
 • Det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet
 • Värderingar av tillgångarna är komplicerade eller att det råder tveksamheter

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om dödsboet saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. En dödsboanmälan kan bara upprättas av socialtjänsten och kontakt bör tas snarast med handläggare som prövar om det går att göra en dödsboanmälan. Se kontaktuppgifter till höger.

Viktigt att tänka på vid en dödsboanmälan

 • Stoppa autogiro
 • Betala inga fakturor innan dödsboanmälan är klar
 • Observera att de flesta fullmakter upphör att gälla vid dödsfallet

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader kan dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd. Enligt Oxelösunds kommuns riktlinjer kan bistånd beviljas till begravningskostnad och gravsten upp till 50% av prisbasbeloppet. Dödsboets tillgångar avräknas från maxbeloppet. Läs mer om ansökan här.

Begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats. Begravningsverksamheten bekostas av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln.

Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallad bisättningslokal
 • Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll

För ytterligare information om begravningar kan man själv ta kontakt med aktuell församling eller begravningsbyrå.

Begravningsombud

Om man inte tillhör den Svenska kyrkan kan man få råd och hjälp av ett begravningsombud som Länsstyrelsen utser efter förslag från kommunen. Oxelösund och Nyköping använder sig av samma begravningsombud som du kan nå via Nyköpings Kommun.
Läs mer här.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Carina Ceder
Telefon 0155-384 33

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter