Demensvård

Vård och omsorg om personer med demenssjukdom bedrivs på olika sätt i kommunen. När en person får demensdiagnos finns olika alternativ för hjälp, stöd och avlastning.

Diagnos

Demensdiagnos sätts av läkare på vårdcentralen eller annan sjukvårdsinrättning. Den första kontakten med kommunen sker via biståndshandläggare eller demenssamordnare. Biståndshandläggare bedömer behovet av hjälp och sätter in de insatser som behövs. Demenssamordnare i kommunen arbetar som en länk mellan landsting/vårdcentral och kommun och kan även vara behjälplig i sakfrågor vid bedömningar av biståndshandläggare. Till demenssamordnare kan man vända sig om man har funderingar eller frågor kring demenssjukdom.

Stöd vid demenssjukdom

I kommunen finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom i ordinärt boende där anhöriga behöver avlastning dagtid. Kommunen har två hemtjänstgrupper som är specialinriktade på demenssjukdomar och bedriver personcentrerad omvårdnad i hemmet.

För anhöriga finns anhörigstöd, att få prata med en anhörigkonsulent, enskilt eller i grupp. Man har även möjlighet att få hjälp med avlastning i hemmet eller på kortvårdsavdelning. Växelvård kan vara aktuellt i vissa fall. Då vistas personen växelvis i hemmet och på växelvårdsavdelning på äldreboende. Det finns två äldreboenden i kommunen, Sjötången och Björntorp.

Respektfullt bemötande

Vården och omsorgen bedrivs personcentrerat, med fokus på den demenssjukes behov. Respekt för personens integritet och tidigare livserfarenheter är centralt i vårt arbete. Personalen som arbetar med demenssjuka har kunskap om demenssjukdomar och det ställs höga krav på bemötande.

Vision Bäst demensvård i Sverige!

En kvalitetssatsning av demensvården i Oxelösunds kommun har startat under 2016.

Hur gick vi tillväga?

Mer än 80 intervjuer med boende, anhöriga samt personal genomfördes för att komma fram till vad som behöver förbättras inom demensvården i Oxelösund. En arbetsgrupp med olika personalkategorier arbetade sedan fram Oxelösunds-modellen med Vision: Bäst demensvård i Sverige!

Vad kom vi fram till?

Genom tydligt utsatta förbättringsåtgärder och mål ska vi skapa en röd tråd vid omvårdnad av personer med demenssjukdom, stärka det personcentrerade arbetssättet och höja kvalitén.

Exempel på hur arbetar vi vidare

 • Vi ökar kunskapen hos personal genom utbildning och handledning, aktuellt utbildningsfokus är Nollvision
 • Vi stärker den formella kompetensen, från hösten 2016 finns det en Silviasjuksköterska i kommunen
 • Vi arbetar med kvalitetsregister för att öka välbefinnandet och livskvalitén för personer med demenssjukdom
  - BPSD-registret (Beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom)
  - SveDem (Svenskt demensregister)
 • Vi stärker vårt samarbete med vårdcentralen
 • Vi fortsätter att utveckla våra olika verksamheter, exempelvis hemtjänst och dagverksamhet.

Vad önskar vi uppnå?

 • Bedriva en god och kvalitetsäker demensvård, genom ett personcentrerat arbetssätt.
 • I samarbete med Vårdcentral och läkare minska användningen av olämpliga läkemedel.
 • Skapa ökad arbetsglädje och yrkesstolthet hos all personal som arbetar med demensvård i Oxelösunds kommun.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Demenssamordnare
Telefon 0155-384 25
demenssamordnare@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter