Vård- och omsorgsförvaltningen blir två förvaltningar

Den 1 oktober 2018 kommer nuvarande Vård- och omsorgsförvaltningen delas och bli två förvaltningar, Utredning- stöd och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen.

 

Bakgrunden till förändringen är de allt större utmaningar som verksamhetsområdet ställs inför. De äldre i Oxelösund blir fler. Behoven av hemtjänst och särskilt boende kommer att öka de kommande åren. Även behovet av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) antas öka liksom de som har behov av försörjningsstöd. 

För att ge förutsättningar attmöta dessa utmaningar bör de verksamheter som idag organiseras inom Vård- och omsorgsförvaltningen ges en mer direkt ingång till den högsta tjänstemannaledningen och via det, den politiska ledningen. Utmaningarna med volymtillväxt möts inte med en lika stor tillväxt av kommunens ekonomiska resurser. Därför kommer förebyggande arbete över verksamhetsgränser, nya arbetssätt och arbetsformer inom verksamheten, samarbete med andra verksamheter och organisationer vara avgörande framgångsfaktorer. 

Utgångspunkten för omorganisationen är att skapa möjligheter till ett processinriktat arbete med brukaren i fokus. De nuvarande områdescheferna Titti Kendall och Katarina Haddon kommer få rollerna som förvaltningschefer för respektive ny förvaltning.

Så här ser kommunens organisation ut från och med 1 oktober

Kontakt för sidan: Kommuncenter