Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Oxelösund?

Nyligen presenterade Socialstyrelsen resultatet av den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen. En undersökning där alla över 65 år som har hemtjänst, bor på äldreboende eller demensboende får enkätfrågor om hur de upplever stödet från sin hemtjänst eller sitt boende.

Hemtjänst
I Oxelösund har 119 personer svarat på hemtjänstenkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 58%. I år har antalet äldre som har svarat själv eller tillsammans med någon ökat jämfört med tidigare år, 61% av de som svarat på enkäten har gjort det själva eller tillsammans med någon annan.

Hemtjänstens resultat på kommunnivå ligger ungefär som snittet för riket och Södermanlands län eller något under. Oxelösund har förbättrat sitt resultat från förra året i fråga om hur nöjda de äldre är med sin hemtjänst överlag. Ett utvecklingsområde vi kan se av resultatet är att förbättra samarbetet med anhöriga. Positivt är att de äldre upplever att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

Äldre- och demensboende
I kommunens äldre- och demensboenden har 61 personer svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 56%. Även här har andelen som svarat helt själv eller tillsammans med någon ökat från föregående år till 39%.

Resultaten för äldre- och demensboende ligger i många frågor något över snittet för riket och Södermanlands län. Två utvecklingsområden vi kan se är maten samt aktiviteter i boendet. Två av de resultat där Oxelösund ligger över snittet är att personalen bemöter de äldre på ett bra sätt och att personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. När det gäller att personalen i hög grad tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras kan vi se att det har skett en positiv utveckling under de senaste åren, vilket är glädjande.

Viktigt att komma ihåg att enstaka svar påverkar resultatet mycket eftersom det är så få svarande.

Resultatet från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” hittar du i sin helhet hos Socialstyrelsen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter