Trygg hemgång från sjukhus – fler patienter ska kunna komma hem snabbare

Patienter som efter en sjukhusvistelse behöver fortsatt stöd från kommunen eller landstinget ska kunna återvända hem på ett tryggt och effektivt sätt. Nu införs nya riktlinjer för utskrivning och vårdplanering i Sörmland.

Länets invånare ska känna sig trygga med sina vård- och omsorgskontakter och alltid få vård på rätt nivå. Det är några utgångspunkter i överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner som landstingsfullmäktige beslutat om. Till överenskommelsen finns nya riktlinjer som mer detaljerat beskriver utskrivningsprocessen för olika patientgrupper.

Fler ska kunna komma hem snabbare

Tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning ska bidra till att patienterna snabbt kan återvända hem på ett tryggt sätt när en läkare har bedömt att de inte längre behöver vara på sjukhus. Syftet med riktlinjerna är att lösa många av de problem kring utskrivning som har uppstått mellan kommunerna och landstinget hittills. Patienter blir ofta kvar onödigt länge inom slutenvården, vilket inte är förenligt med god och säker vård.

En av de största förändringarna är att många patienter får sitt planeringsmöte när de har kommit hem i stället för på sjukhuset. I de allra flesta fall kommer vårdcentralen och psykiatriska öppenvårdsteam att ansvara för att samordna de insatser som patienten behöver efter sin sjukhusvistelse.


Fler förändringar i korthet:

  • Redan när patienten skrivs in ska sjukhuset meddela förväntat datum för utskrivning.
  • Vårdcentralen eller psykiatriska öppenvården utser en fast vårdkontakt till patienten och tar över slutenvårdens ansvar för planering av den fortsatta vården och omsorgen.
  • Den ekonomiska ersättningsmodellen mellan kommun och landsting förändras när betalningsansvarslagen ersätts 2018.


Ny lag om samverkan och politiskt beslut

Bakgrunden till överenskommelsen är en lagförändring 2018 som kommer att kräva en bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Överenskommelsen är framtagen under ledning av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) och fastställs i både landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om trygg hemgång i Oxelösund.

Kontakt för sidan: Kommuncenter