Revisorerna har granskat IT-hanteringen inom kommunerna (Nyköpings och Oxelösunds kommuners gemensamma nämnd för intern service)

Granskningen besvarar revisionsfrågan "Hanteras IT på ett effektivt och säkert sätt inom nämnden?" Den sammanfattande bedömningen är den att den interna kontrollen i nämnden är god, men det finns utrymme för förbättringspotential på vissa områden, främst när det gäller att formalisera processer och rutiner, samt att säkerställa att dessa även följs av verksamheten. Läs hela rapporten här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter