Oxelösunds kommun uppmärksammar Tobaksfria veckan

Vecka 47 är den nationella tobaksfria veckan. Det sammanfaller med uppmärksamhetsveckan för barnkonventionen och därför belyser flera organisationer frågan ur ett barnrättighetsperspektiv.

 

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 samarbetsprojektet Tobaksfria Barn. Bakom temat ”Barns rätt är vuxnas ansvar” ligger kunskapen om att det inte räcker med insatser av föräldrar och skola för att ge barn en tobaksfri uppväxt utan det krävs även ett brett stöd av hela vuxensamhället. Projektet Tobaksfria Barn syftar till att bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om varje barns rätt till tobaksfri uppväxt och att det är vuxnas ansvar att se till att göra detta möjligt – helt i linje med tobakskonventionen – men även med barnkonventionens intentioner. 

 

Oxelösunds kommun uppmärksammar tobaksfria veckan som en del i det hälsofrämjande arbetet. Ett speciellt viktigt fokus i kommunens förebyggande arbete är barn och unga. På vår hemsida kan du läsa mer om Tobaksfria barn och hur kommunens arbetar med tillsyn och förebyggande insatser kring tobak.

 

Se även www.tobaksfakta.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter