Kommunal chef ej jävig vid upphandling

2017 tecknade Oxelösunds kommun avtal med en begravningsbyrå efter en upphandling. Upphandlingen gjordes som en direktupphandling vilket innebär att kommunen inte har någon skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingen. Kommunen valde dock själva att ta in anbud från tre olika leverantörer. På grund av  tjänstens karaktär tillfrågades leverantörer utifrån geografisk placering. Upphandlingen sköttes av två medarbetare på kommunens inköpsavdelning, utan inblandning av varken andra medarbetare eller chefer. 

28 september kontaktades kommunen av lokaltidningen med frågor, med anledning av att en av kommunens chefer sitter i styrelsen för  begravningsbyrån. Berörd chef har varken varit delaktig i att ta fram förslag till vilka som ska få en anbudsförfrågan, varit med vid utvärdering av anbud som kommit in eller fattat några beslut som rör avtalet. Eftersom hen inte på något sätt varit delaktig i upphandlingen bedöms det inte som en fråga om jäv. 

Berörd chef har vid anställning och under anställning anmält uppdraget som styrelseledamot som bisyssla enligt gällande kollektivavtal, §8 Allmänna bestämmelser. 

Lagreglerna om jäv för anställa inom offentlig sektor finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen och finns förtydligade i Oxelösunds kommuns riktlinjer Muta, korruption och jäv för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern. 

Vid frågor, kontakta kommunchef Johan Persson

Kontakt för sidan: Kommuncenter