Granskning av detaljplan för Tallholmen

Fram till och med 20:e november pågår granskning av det reviderade planförslaget för Tallholmen, Gölholmen m.fl.

Detaljplanens syfte är att underlätta för området att anslutas till det kommunala VA-nätet samt att utreda möjligheterna för permanentboende. Vidare syftar planen till att tillåta en kontrollerad och situationsanpassad bebyggelseutveckling genom utökade byggrätter och möjligheter för avstyckning av större tomter, samtidigt som områdets karaktär med naturtomter bevaras.

Här hittar du plankarta, planbeskrivning med mera.

Kontakt för sidan: Kommuncenter