Fortsatt utredning av ny förskola och skola i innerstaden

Den 12 mars i år beslutade kommunstyrelsen att ytterligare utreda förslaget om en ny förskola och skola i innerstaden. Förslaget förespråkas i en utredning från den 14 januari i år.

 

Kommunchefen har nu fått i uppdrag att skicka ut en förfrågan om att ta in kostnaden för genomförande av en marknadsundersökning och en förprojektering. En markundersökning görs för att undersöka om marken har rätt förutsättningar att bygga på. Kommunchefen har också fått i uppdrag att i samråd med Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereda en detaljplaneprocess. En förfrågan skickas ut för att ta in kostnader för att ta driva denna process. Detaljplaneprocessen ska omfatta Häggenområdet med omnejd. En detaljerad beskrivning görs över de önskemål som finns för den nya skolan. Det kan till exempel vara val av skoltyp, antal klassrum och antal elever per klassrum. Vilket arbetssätt som ska användas för byggnationen skissas också på.

 

Kommunchefen återkommer till kommunstyrelsen med kostnadsförslag senast 2014-05-31.

 

Bakgrund

I januari förra året beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola.

 

Projektet har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin i framtiden.

Grundskolan beräknas vara i behov av cirka 70 nya platser medan bedömningen är att kommunens förskolor har en tillräcklig kapacitet för att klara framtida behov.

 

Den föreslagna enheten kommer att ersätta Oxelö förskola, Frösängs förskola och D-skolan. Oxelö förskola och Frösängs förskola är mycket kostsamma att bygga om för att uppnå ändamålsenliga lokaler utifrån nuvarande läroplan.

Kontakt för sidan: Kommuncenter