Fler mål uppnådda 2018, men sämre ekonomiskt resultat

Kommunen nådde fler mål under 2018 men det ekonomiska resultatet blev sämre än förväntat. Kommunens resultat är + 4,3 mkr vilket är 6,3 mkr sämre än budget. Kommunkoncernens det vill säga kommunen inklusive de helägda dotterbolagen Kustbostäder och Oxelö Energi uppvisade ett resultat om +34,4 mkr.

- Givet utmaningarna som har funnits under 2018 är det tillfredsställande att vi klarar ett positivt ekonomiskt resultat samtidigt som vi förbättrar vår måluppfyllelse. Detta särskilt om man ser till utvecklingen för Sveriges kommuner där 25 % av kommunerna uppvisar underskott under 2018, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Den demografiska utvecklingen och de förändrade förutsättningarna för kommuner generellt i landet gör att utmaningarna för Oxelösund kommer fortsätta att växa. Detta gäller inte minst inom skola, vård och omsorg. Under 2019 ökar antalet barn och elever samtidigt som de äldre med behov av hemtjänst och äldreboende blir fler. 

Oxelösunds kommun ser över sina verksamheter, framför allt när det gäller vård och omsorg, för att se vad underskottet beror på och vad som kan förbättras.  

- Vi har ett gott utgångsläge med en liten buffert, trots det kommer vi under 2019 och de kommande åren behöva effektivisera och prioritera i alla våra verksamheter, säger Johan Persson, kommunchef.

Under 2018 har kommunen gjort en rad satsningar och bland annat jobbat med arbetsgivarvarumärket för att stå sig i den hårdnande konkurrensen om arbetskraft samt arbetat med sjukfrånvaron som liksom i andra kommuner är hög.

- Genom ett strukturerat rehabiliteringsarbete kan vi konstatera att vi för första gången på många år har kunnat minska sjukfrånvaron, säger Catharina Fredriksson.

Andra satsningar som kommunen gjort innefattar ökad planberedskap genom utarbetande av detaljplaner och resursförstärkning för att öka byggnationen i Oxelösund.

- Detta arbete börjar nu ge frukt och vi kan konstatera att vi nu har sålt tomter, genom markanvisningar kommer att erbjuda marknaden möjlighet att bebygga nya områden i Oxelösund och att vi har en förestående byggnation på den mark som kommunen sålde för ett antal år sedan bland annat på Femöre, säger Johan Persson.

Under 2018 har också en rad investeringar har gjorts i nytt lägerboende, sanering av Ramdalssskolan, LED-belysning, Truckstop-anslutningen, asfaltsbeläggning och byggnation av Vivestavägen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter