Beredskap inför kris och extraordinära händelser

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun i Sverige ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I Oxelösund har Kommunfullmäktige fastställt ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun. Programmet redovisar de risker som kommunen kan utsättas för samt vilka mål och åtgärder som är uppsatta för att möta dessa risker.

Kommunfullmäktige har också fastställt en Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun. Analysen redovisar möjliga extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka kommunens verksamhet.

Hur kommunen bedriver sitt arbete om en extraordinär händelse inträffar beskrivs i kommunens Krisledningsplan. Planen redovisar hur kommunen organiserar sitt arbete samt hur arbetet leds och styrs vid olyckor/kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom den befintliga kommunorganisationen.

Krisledningsplanens syfte är att visa kommunens förmåga att hantera olika kriser samt att ge förutsättningar för att snabbt komma i gång med åtgärder i olika kriser.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Höjdgatan 26 

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter