Revisorer

Revisionen är ett demokratiskt organ för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att pröva verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden.

Prövningen gäller om arbetet är effektivt, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

I revisorernas uppgift ingår också att undersöka om verksamheten sköts på ett lämpligt sätt ur ett ekonomiskt perspektiv, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionen består av fem revisorer som också är lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Kontakta oss gärna!

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26  

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
kommun

Agneta Rönn
Ordförande (M)
Telefon: 070-581 74 65
Agneta Rönn

Kontakt för sidan: Kommuncenter