Överklagan

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse, någon av kommunens nämnder, eller av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas.

Det finns två typer av besvär över kommunala beslut, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller har fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Endast kommunmedlemmar har rätt att överklaga. Kommunmedlem är du som är mantalsskriven i kommunen eller äger en fastighet i kommunen. Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns i kommunhusets entré.

I kommunallagens kapitel 10, paragraf 8, anges grunderna för laglighetsprövning. Ett överklagat beslut ska upphävas om något av följande gäller:

  • Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Om beslutet strider mot lag eller annan författning
  • Om ett överklagande godkänns, så ogiltigförklaras beslutet och hela ärendet måste tas upp på nytt

Överklagan ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 LINKÖPING Tel. 013-25 10 00
Fax 013-25 11 40
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@remove-this.dom.remove-this.se

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd såsom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning.

Förvaltningsbesvär får endast göras av den person, som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn eller personer med utvecklingsstörning, får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter