Anslagstavla

Oxelösunds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter ska kungöras på den kommunala anslagstavlan.

Här hittar du samtliga protokoll

Anslag av protokoll
Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Linköping. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive nämnd/styrelse.


Datum för sammanträdeNämnd/styrelseAnslåsNedtas
2017-11-15Kommunfullmäktige2017-11-212017-12-13
2017-11-21Utbildningsnämnden2017-11-302017-12-22
2017-11-29Kommunstyrelsen2017-12-052017-12-28

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde


Datum:
2017-12-13

Tid: Klockan 18.00

Plats: Evenstsalen, Koordinaten

För att ta del av handlingarna till sammanträdet klicka här.

Allmänheten är välkommen att närvara!

Följande ärenden kommer att behandlas:

1.

Val av justeringsledamöter

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Information från utbildningsnämnden

4.

Information från kommunstyrelsens ordförande

5.

Svar på interpellation om korttidsboende

6.

Principiellt ställningstagande om bildande av dotterbolag i Oxelösunds Hamn AB (OHAB)  

7

Omdisponering av särskild satsning på mark-och exploatering

8.

Förändring av reglemente och budgetregler med anledning av ändrad ansvarsfördelning för barn- och elevpeng

9.

Avräkning 2017 barn-och elevpeng

10.

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

11.

Revidering av riktlinjer för partistöd

12.

Utbetalning av partistöd 2018  

13

Biblioteksplan 2018-2020  

14

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2017

15.

Avsägelser och valärenden

16.

Delgivningar

17.

Frågor till kommunfullmäktige

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter